RESEARCH PAPER
Psychrometric measurement of water potential in soil and plants
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-03-08
 
 
Acta Agroph. 2002, (72), 117-124
 
KEYWORDS
ABSTRACT
To determine soil and plant water status it is necessary to know its energy and quantity as well as variability in space and time. Such full knowledge concerning water is very hard to achieve even in laboratory conditions. The development of measurement techniques enables to get closer to the laboratory precision in field conditions. Reflectometric technique helps to measure the quantity of water in soil quickly and exactly. Application of Spanner thermocouple psychrometers using Peltier effect for water vapor condensation on "wet bulb" in field conditions enables to measure the total water potential in soil and plant in the range -4 ÷ -80 bars. Modeling of water movement enables the estimation and prognosis of changes of measured variables in time and space. The study presents the description of the method, the results of work performed in the Institute of Agrophysics PAS and plans concerning the measurement of the total water potential in agricultural materials using Spanner thermocouple psychrometer.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Psychrometryczny pomiar potencjału wody w materiałach rolniczych
psychrometr termoelektryczny, potencjał wody, tensjometr
Aby ocenić status wody w materiałach rolniczych, takich jak gleba czy roślina, należy znać jej energię, ilość oraz zmienność tych dwu wielkości w przestrzeni i w czasie. Taka pełna wiedza dotycząca wody jest trudna do uzyskania nawet w warunkach laboratoryjnych. Rozwój metod pomiaru przybliża moment, gdy dokładność osiągana w laboratorium będzie osiągalna w warunkach polowych. Technika reflektometryczna umożliwia dokładne i szybkie oszacowanie ilości wody w glebie. Zastosowanie psychrometrów termoelektrycznych Spannera wykorzystujących zjawisko Peltiera do skraplania pary wodnej na termometrze "mokrym" w warunkach polowych, umożliwia zmierzenie potencjału całkowitego wody w glebie w zakresie od -4 do -80 barów. Modelowanie ruchu wody umożliwia z kolei ocenę i prognozę zmian mierzonych wielkości w czasie i w przestrzeni. W pracy przedstawiono opis metody, efekty prac prowadzonych w Instytucie Agrofizyki PAN oraz zamierzenia odnośnie pomiaru potencjału całkowitego wody w materiałach rolniczych z zastosowaniem psychrometru termoelektrycznego Spannera.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top