RESEARCH PAPER
Effects of some stress factors on chlorophyll luminescence in the photosynthetic apparatus crop plants
 
More details
Hide details
1
Zakład Fizyki, Akademia Rolnicza, ul. Papieża Pawła VI nr 3, 71-459 Szczecin, Poland
 
 
Publication date: 2020-11-17
 
 
Acta Agroph. 2002, (61), 5-158
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The study presents application examples of luminescence methods, amended with other instrumental methods, for evaluation of plant responses to adverse environmental factors: chill and high light, high temperature, water deficit, nitrogen insufficiency, photosynthesis-inhibiting herbicides and photo-oxidation factors. The luminescence methods applied in this study included chlorophyll fluorescence induction, PAM system, thermograms and photographic recording of chlorophyll fluorescence. Also delayed chlorophyll luminescence and ultraweak biochemiluminescence of plant tissue were measured. Both fluorescence and delayed luminescence of chlorophyll are closely related to light-phase reactions of photosynthesis, and the derived parameters inform about the efficiency of these reactions. The studies covered ten species of plants (maize, wheat, barley, red beet, oilseed rape, tobacco, bean, cucumber, tomato and pigweed) belonging to 14 cultivars or lines. The results presented here confirmed that the majority of stress factors negatively affect the process of photosynthesis and may damage the structure of the photosynthetic apparatus. The applied luminescence parameters allowed a fast and in-depth evaluation of varied susceptibility to high or low temperature of selected tomato and cucumber cultivars, both at low and high level of PAR. A simple luminescence test has been proposed for cereal plants evaluation towards their susceptibility to dehydration. A protective effect of exogenous sly introduced spermidine on the photosynthesis reactions under strong dehydration and after restitution was also demonstrated. A very negative effect of synergic action of two or more stress factors was found. Chlorophyll delayed luminescence detection allowed an evaluation of phytotoxicity of herbicides that block the electron transport in the photosynthetic apparatus (triazine, urea, or diazine herbicides). The proposed luminescence method provides a simple and convenient way to determine the susceptibility of the plants – both those protected and the weeds – to photosynthesis-inhibiting herbicides. Triazine-resistant oilseed rape plants demonstrated generally higher resistance to the atrazine and azyprotrine in comparison with the conventional cultivars, however they appeared to be more susceptible to increased PAR, as measured with chlorophyll fluorescence induction. Bio-indicative, sensitive to photochemical smog tobacco plants of cv. Bel-W3, while exposed to urban air polluted with combustion gases, showed decreased values of the chlorophyll fluorescence parameters, before the characteristic necroses appeared on the laves. Such symptoms were not observed in the plants of the tolerant cv. Bel-B, which can be explained with increased (by 40%) activity of an antioxidant enzyme – peroxidase in the leaves of this variety. Bearing in mind the advantages of the presented luminescence methods and measuring sets (mostly designed by the author), their usefulness was showed in plant breeding, ecophysiology, photosynthesis research, as well as in ecological monitoring.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Oddziaływanie czynników stresowych na luminescencję chlorofilu w aparacie fotosyntetycznym roślin uprawnych
czynniki stresowe, ekofizjologia roślin, fluorescencja chlorofilu, fotosynteza, rośliny uprawne
W pracy przedstawiono przykłady zastosowania metod luminescencyjnych uzupełnionych innymi metodami instrumentalnymi do oceny reakcji roślin na niesprzyjające czynniki środowiska: chłód i światło, podwyższoną temperaturę, deficyt wody, niedobór azotu, herbicydy inhibitujące proces fotosyntezy oraz czynniki fotooksydacyjne. Spośród metod luminescencyjnych stosowano: indukcję fluorescencji chlorofilu, system PAM, termogramy oraz fotograficzną rejestrację fluorescencji chlorofilu. Wykonywano także pomiary opóźnionej luminescencji chlorofilu oraz ultrasłabej biochemiluminescencji tkanek roślinnych. Zarówno fluorescencja jak i opóźniona luminescencja chlorofilu są ściśle związane z reakcjami w fazie świetlnej fotosyntezy, a otrzymane parametry informują o wydajności tych reakcji. Badaniom poddano dziesięć gatunków roślin (kukurydza, pszenica, jęczmień, burak ćwikłowy, rzepak, tytoń, fasola, ogórek, pomidor, komosa) należących do 14 odmian lub rodów. Wyniki prezentowanych badań potwierdziły tezę, że większość czynników stresowych negatywnie oddziałuje na przebieg procesu fotosyntezy i może uszkadzać aparat fotosyntetyczny. Wykorzystywane parametry luminescencji chlorofilu pozwoliły na szybką i wnikliwą ocenę zróżnicowanej wrażliwości na wysoką i niską temperaturę wybranych odmian pomidora oraz ogórka, zarówno przy niskim jak i wysokim poziomie ich napromieniowania. Zaproponowano prosty test luminescencyjny do oceny wrażliwości zbóż na dehydratację, a także wykazano ochronny wpływ egzogennie wprowadzonej spermidyny na przebieg reakcji fotosyntezy w warunkach silnego odwodnienia oraz po restytucji. Stwierdzono bardzo niekorzystny wpływ jednoczesnego oddziaływania na rośliny dwóch i więcej czynników stresowych. Detekcja opozmonej luminescencji chlorofilu pozwoliła na ocenę fitotoksyczności środków chwastobójczych blokujących transport elektronów w aparacie fotosyntetycznym (herbicydów triazynowych, mocznikowych, diazynowych). Opracowana metoda pozwala w prosty i mało pracochłonny sposób określać wrażliwość zarówno ochranianych roślin, jak i chwastów na herbicydy – inhibitory fotosyntezy. Rośliny rzepaku rodu triazynoodpornego wykazały większą odporność na atrazynę i azyprotrynę w porównaniu z tradycyjnymi odmianami rzepaku, jednak okazały się bardziej wrażliwe na podwyższone napromieniowanie w zakresie PAR, oceniane poprzez pomiar indukcji fluorescencji chlorofilu. Biowskaźnikowe rośliny tytoniu odmiany Bel-W3 wrażliwej na smog fotochemiczny, poddane ekspozycji na zanieczyszczone spalinami powietrze miejskie miały obniżone wartości parametrów indukcji fluorescencji chlorofilu zanim jeszcze na liściach pojawiły się charakterystyczne nekrozy. Objawów takich nie stwierdzono w przypadku tolerancyjnej odmiany Bel-B, co można tłumaczyć większą (o ok. 40%) aktywnością enzymu antyoksydacyjnego – peroksydazy w liściach roślin tej odmiany. Biorąc pod uwagę zalety prezentowanych metod luminescencyjnych i zestawów pomiarowych (w większości zaprojektowanych przez autora), wykazano ich przydatność w hodowli i ekofizjologii roślin, badaniach procesu fotosyntezy oraz w monitoringu ekologicznym.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top