Effects of oscillating magnetic field pulses on selected oat sprouts used for food purposes
 
More details
Hide details
1
Department of Physics, University of Agriculture, Al. Mickiewicza 24/28, 31-120 Kraków
 
2
Department of Microbiology, University of Agriculture, Al. Mickiewicza 24/28, 31-120 Kraków
 
3
Department of Human Nutrition, University of Agriculture, Al. Mickiewicza 24/28, 31-120 Kraków
 
 
Acta Agroph. 2005, 5(2), 357-365
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In recent years, more and more attention has been paid to the non-thermal food preservation methods. The influence of microwave radiation on food as well as ultrasounds, high pressure, and electric field pulses of UV radiation, laser and electric discharges were tested. Especially promising, though not yet very well known, are the effects of the oscillating magnetic field pulses (OMFP). The OMFP do not increase temperature and therefore they cause no changes in the chemical composition, namely, neither in protein conformation nor in the fall of antioxidant capacity. Moreover, the OMFP might even prevent the growth of new undesired chemical substances. The sprouts of the naked oat (cv. Akt), cultivated under control in laboratory conditions, were submitted to the oscillating magnetic field pulses treatment. The treatment significantly reduced the number of microorganism (bacteria, fungi) colonies. At the same time, the level of polyphenols slightly increased, and therefore the antioxidant activity. The obtained results indicate large possibilities of the oscillating magnetic field use in the process of agricultural and food products preservation for storage purposes.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ impulsów oscylacyjnego pola magnetycznego na wybrane cechy kiełków owsa wykorzystywanych w celach spożywczych
owies, kiełki, oscylacyjne pole magnetyczne, przeżywalność mikro-organizmów, polifenole, antyoksydanty
W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie nietermicznymi metodami obróbki żywności. Bada się wpływ promieniowania mikrofalowego, ultradźwięków, wysokiego ciśnienia, impul-sowego pola elektrycznego impulsów promieniowania UV oraz laserów i wyładowań elektrycznych. Szczególnie obiecujący, a słabo zbadany jest wpływ impulsów oscylacyjnego pola magnetycznego (OPM). Impulsy OPM nie powodują wzrostów temperatury, a więc nie wywołują zmian w składzie chemicznym żywności, w szczególności takich jak denaturacja białek i powstawanie nowych, niepożądanych związków chemicznych. Działaniu oscylacyjnego pola magnetycznego zostały poddane wyhodowane w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych kiełki nagoziarnistej odmiany owsa (Akt). Stwierdzono statystycznie istotną redukcję liczby przeżywających kolonii mikroorganizmów (bakterii i grzybów), oraz pewien wzrost zawartości polifenoli i aktywności antyoksydacyjnej. Uzyskane wyniki wskazują na duże możliwości stosowania oscylacyjnego pola magnetycznego w procesie utrwalania produktów rolniczych i żywności dla celów przechowalnictwa.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top