Properties of the Mielnica watercourse bottom sediments
 
More details
Hide details
1
Institute of Soil Science and Agricultural Environment Protection, University of Agriculture, ul. Grunwaldzka 53, 50-357 Wrocław
 
2
Institute of Building and Landscape Architecture, University of Agriculture Pl. Grunwaldzki 24, 50-363 Wroclaw
 
3
Institute of Environmental Development and Environmental Protection, University of Agriculture Pl. Grunwaldzki 24, 50-363 Wrocław
 
 
Acta Agroph. 2005, 5(2), 345-355
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents the results of the Mielnica watercourse bottom sediments analysis. Its typically agricultural catchment drains loess areas of the Trzebnica Hills. The material sampled represented different sections of the watercourse flowing through: headwaters and areas located on un-built-up grounds among meadows where water flows very slowly and often stagnates locally, rural built-up area, grounds located below built-up area where, after its tributary inlets, a bigger amount of the water flows as a compact current. Moreover, samples representing sediments developing at the bottom of a ditch discharging water from a pond were included in the analysis. It was found that the granulometric composition and the properties of sediments at the watercourse were conditioned by the catchment soil cover, anthro-popressure influences and hydrological conditions of the individual watercourse sections. Although the content of biogenic elements and heavy metals at the bottom sediments of built-up and lower located sections has risen, they are not dangerous for organisms in the watercourse and in ponds alimented by its water.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Właściwości osadów dennych cieku Mielnica
zlewnia lessowa, osady denne, skład granulometryczny, właściwości fizykochemiczne, pierwiastki biogenne, metale ciężkie
W pracy przedstawiono wyniki analizy osadów dennych cieku Mielnica. Jej zlewnia typowo rolnicza odwadnia lessowe obszary Wzgórz Trzebnickich. Pobrany materiał reprezentował różne odcinki cieku przepływającego przez: obszary źródliskowe i położone na terenach niezabudowanych wśród łąk, gdzie woda bardzo wolno przepływa i często lokalnie stagnuje, wiejski obszar zabudowany, tereny poniżej obszaru zabudowanego, gdzie po połączeniu jego dopływów przepływa zwartym nurtem większa ilość wody. Ponadto do analizy włączono próbę reprezentującą osady powstające w rowie odprowadzającym wody ze stawu. Stwierdzono, że skład granulometryczny i właściwości osadów w cieku są warunkowane pokrywą glebową zlewni, wpływami antropopresji oraz warunkami hydrologicznymi poszczególnych odcinków cieku. Mimo iż wzrosła zawartość pierwiastków biogennych i metali ciężkich w osadach dennych na odcinkach zabudowanym i niżej położonym, nie stanowią one zagrożenia dla organizmów w cieku i stawach zasilanych jego wodami.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top