Effect of variety and method of fertilization on the content and accumulation of macroelements in the characteristic development phases of maize (Zea mays)
 
More details
Hide details
1
Department of Agricultural and Environmental Chemistry, University of Agriculture in Krakow Al. Mickiewicza 21, 31-120 Krakow
 
2
Institute of the Farming, State Higher Vocational School in Sanok ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok
 
 
Acta Agroph. 2011, 17(2), 255-265
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents a comparison of the contents of macroelements: N, P, K, Ca and Mg in the biomass of the maize grown for grain, taking into account the developmental phases, the varieties and the method of fertilization. The content of mineral elements in maize changed significantly depending on the developmental phase. The highest content of mineral elements was shown in the phase of 8 leaves, whereas the smallest was found in the phases of straw (N, P, K) and in grain (Mg, Ca) maturity. The variety factor affected the content of nitrogen and calcium. Variety ‘Ravello’ flint was characteristic of the highest content of nitrogen, while the highest level of calcium was determined in variety ‘Oldman’ dent. Row fertilization considerably decreased only the content of nitrogen and increased the content of phosphorus in maize in comparison to broadcast fertilization. The highest uptake of nitrogen, phosphorus and potassium were noted with the yield of the grain, while that of magnesium and calcium in the phase of tassel formation (BBCH 50) of maize. The variety factor affected significantly the uptake of nitrogen, phosphorus, potassium and magnesium by maize. The highest uptake of macroelements was characteristic of ‘Ravello’ flint. Row fertilization caused a significant increase in the uptake of all macroelements by maize in relation to broadcast fertilization.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ odmiany i sposobu nawożenia na zawartość i nagromadzenie makroelementów w charakterystycznych fazach rozwojowych kukurydzy (Zea mays)
kukurydza, makroelementy, fazy wzrostu, odmiany –, flint, dent, nawożenie rzędowe
W pracy porównano zawartości makroelementów: N, P, K, Ca i Mg w biomasie kukurydzy uprawianej na ziarno z uwzględnieniem faz rozwojowych, typu odmiany i sposobu nawożenia mineralnego. Zawartość składników mineralnych w kukurydzy zmieniała się istotnie w zależności od fazy rozwojowej. Największą zawartość badanych składników mineralnych wykazano w fazie 8 liścia, natomiast najmniejszą w słomie (azot, fosfor, potas) oraz w ziarnie (magnez i wapń). Czynnik odmianowy wpłynął istotnie na zawartość azotu i wapnia. Odmiana ‘Ravello’ flint charakteryzowała się największą zawartością azotu, a odmiana ‘Oldman’ dent wapnia. Rzędowy wysiew nawozów spowodował znaczące zmniejszenie się w kukurydzy zawartości azotu oraz zwiększenie zawartości fosforu w porównaniu do wysiewu rzutowego. Największe pobranie azotu, fosforu i potasu stwierdzono z plonem ziarna, natomiast magnezu i wapnia w fazie wyrzucania wiech. Czynnik odmianowy wpłynął istotnie na pobranie przez kukurydze azotu, fosforu, potasu i magnezu. Największym ich pobraniem charakteryzowała się odmiana ‘Ravello’ flint. Rzędowy wysiew nawozów powodował istotne zwiększenie pobrania przez kukurydzę wszystkich badanych składni-ków w stosunku do nawożenia rzutowego.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top