RESEARCH PAPER
Effect of localized soil fertilization and compaction on water and nutrients uptake by maize
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2022-03-14
 
 
Acta Agroph. 2013, 3(AAM005 -), 1-103
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Soil heterogeneity is a natural feature of plant growth environment, and a large range of its variability can be observed at the distance scale of the range of a single plant root system. That type of variability of soil properties occurs in the field as a result of natural processes and cultivation. The range of variability of soil properties can be increased by localized fertilizer placement advised in maize cultivation. The aim of the studies was to evaluate the impact of localized soil fertilization and compaction within maize root system on shoot and root growth and on the uptake of water and minerals. Split root experiment on maize growing for 45 days in controlled environment was conducted. Parts of one plant root system were growing in soil columns 45 cm high and 20 cm in diameter. Soil conditions during the experiment were aimed to reflect soil compacted by agriculture machinery traffic and with start fertilization performed into soil of different density (loose, moderately and heavily compacted). The system for maintaining constant soil water potential, at a level optimum for plant growth level and allowing for monitoring plant water uptake by parts of the split maize root system was used. Within the range of soil density corresponding to loose, moderately and heavily compacted top soil layer, irrespectively of fertilizer placement the increase of soil compaction was accompanied by general decrease of plant biomass. Higher plant shoot biomass of studied objects shows, that under heterogeneous soil compaction, better plant growth conditions occurs when minerals are placed into loose soil. Localized fertilization of uniformly compacted soil leads to more intense root growth in soil enriched with minerals. The effect was the strongest in loose soil and was decreasing with increase of soil density. Localized fertilization of heavily compacted soil was less effective, however it slightly decreased the negative effects of soil compaction. The roots were longer, root length distribution with depth was modified and the contribution of thin roots was higher in fertilized part of heavily compacted soil as compared to the unfertilized half of the soil column. The main factor limiting root water uptake from heavily compacted soil was increased soil mechanical resistance limiting root length. Shorter roots in heavily compacted soil had greater water uptake efficiency as compared to loose and moderately compacted soil although it did not compensate the root shortening resulting from increased soil resistance. Increased soil mechanical resistance to root growth in top soil of heterogeneously compacted soil resulted in increased root growth in looser soil beneath the compacted layers. Similar root length distribution was observed in the second part of a single plant split root system even if it was growing in looser soil. Both parts of a split root system of which at least one part was growing in compacted soil had shortened thin roots irrespectively of soil compaction and the depth. This indicates a negative effect of compacted soil in which a part of the root system grows, on roots growing in looser soil. The comparison of root growth in columns with localized or uniform fertilization with the same dose of minerals allowed to conclude that roots grow faster with increase of fertilized soil volume than with increase of minerals concentration. Compensatory water uptake by roots from looser soil was achieved mostly by more intense root growth in a soil with better growth conditions than unitary water uptake increase. The results show that the growth and structure of root system are dependet on the state of soil compaction and fertilizer placement. Heterogeneous soil compaction and fertilization within a root system of one plant affects uptake of water and minerals depending on the interplay of these factors. The differences in the growth and water uptake by parts of a split root system growing in such a heterogeneous environment showed that the use of average values may be misleading.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ zlokalizowanego nawożenia oraz stanu zagęszczenia gleby na pobieranie wody i składników mineralnych przez kukurydzę
zlokalizowane zagęszczenie gleby, zlokalizowane nawożenie, podzielony system korzeniowy, kukurydza, długość korzeni, pobór wody
Niejednorodność gleby stanowi naturalną cechę ośrodka wzrostu korzeni, a znaczny zakres zmienności właściwości gleby jest obserwowany w skali odległości zbliżonej do zasięgu korzeni jednej rośliny. W warunkach pola uprawnego zmienność właściwości gleby powstaje w wyniku procesów naturalnych i związanych z techniką uprawy. Zmienność zasobności gleby w składniki mineralne zostaje uwydatniona w procesie zlokalizowanego nawożenia roślin, zabiegu zalecanego w uprawie kukurydzy. Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu zlokalizowanego nawożenia i zagęszczenia gleby w obrębie sytemu korzeniowego jednej rośliny na wzrost korzeni i części nadziemnych kukurydzy oraz pobieranie wody i rozpuszczonych w niej substancji mineralnych. W 45-dniowym doświadczeniu, prowadzonym w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych, części pionowo podzielonego systemu korzeniowego kukurydzy wzrastały w kolumnach z glebą o średnicy 20 i wysokości 45 cm. Warunki panujące w kolumnach glebowych miały w pewnym uproszczeniu odzwierciedlać warunki panujące wokół rośliny, której cześć systemu korzeniowego wzrastała w glebie zagęszczonej przejazdami maszyn rolniczych i, która została poddana nawożeniu w sposób zlokalizowany z nawozami wprowadzonymi do gleby, o różnym stopniu zagęszczenia (luźnej, średnio i mocno zagęszczonej). W badaniach wykorzystano aparaturę utrzymującą potencjał wody glebowej na stałym, optymalnym dla wzrostu roślin poziomie i pozwalającą na pomiar zużycia wody przez części pionowo podzielonego systemu korzeniowego kukurydzy. W badanym zakresie gęstości gleby odpowiadającym glebie luźnej, średnio i mocno zagęszczonej w górnej warstwie gleby, niezależnie od rozmieszczenia 100 dawki składników mineralnych, wzrost zagęszczenia skutkował ogólnym spadkiem masy roślin. Wyższa biomasa części nadziemnych analizowanych obiektów wskazuje, że w warunkach nierównomiernego zagęszczenia gleby korzystniejsze warunki dla przyrostu masy części nadziemnych roślin występują, gdy składniki mineralne zlokalizowane są w glebie o mniejszej gęstości. W glebie równomiernie zagęszczonej zlokalizowane nawożenie wierzchniej warstwy skutkowało intensywniejszym wzrostem korzeni w glebie wzbogaconej w składniki mineralne. Efekt ten był najwyraźniejszy w glebie luźnej i zmniejszał się ze wzrostem gęstości gleby. Zlokalizowane nawożenie gleby mocno zagęszczonej było mniej efektywne niż nawożenie gleby luźnej i mocno zagęszczonej, ale do pewnego stopnia łagodziło skutki niekorzystnego wpływu mocnego zagęszczenia gleby. Stwierdzono zwiększenie całkowitej długości korzeni, zmiany rozmieszczenia długości korzeni z głębokością oraz udziału korzeni cienkich w nawożonej połowie kolumny z glebą mocno zagęszczoną, w porównaniu do korzeni z części nienawożonej. Głównym czynnikiem ograniczającym pobór wody przez rośliny z gleby mocno zagęszczonej okazał się wpływ podwyższonego oporu penetracji warunkującego skrócenie długości korzeni. Krótsze korzenie z obiektów z glebą mocno zagęszczoną cechowały się większą efektywnością poboru wody, w porównaniu do korzenni z gleby luźnej i średnio zagęszczonej. Jednak zwiększenie efektywności poboru wody nie kompensowało skrócenia korzeni wywołanego zwiększonym oporem penetracji gleby. Znaczny opór mechaniczny dla wzrostu korzeni w części wierzchniej warstwy gleby w obiektach z nierównomiernym zagęszczeniem skutkował intensywniejszym wzrostem korzeni w luźniejszej glebie pod warstwą zagęszczoną. Taką samą zmianę rozmieszczenia korzeni z głębokością stwierdzono także w drugiej części podzielonego systemu korzeniowego tej samej rośliny, rosnącego w glebie mniej zagęszczonej. W glebie nierównomiernie zagęszczonej, której przynajmniej połowa powierzchni została mocno zagęszczona, obserwowano wyraźne skrócenie korzeni cienkich, zarówno w części mocno zagęszczonej, luźnej i średnio zagęszczonej oraz w głębszych warstwach kolumny glebowej. Zakres średnic, w którym obserwowano zmiany, wskazuje, że w obiektach z glebą zagęszczoną, ograniczeniu podlega szybkość wzrostu lub wytwarzania korzeni bocznych. Wskazuje to na negatywny wpływ znacznego zagęszczenia gleby, w którym znajduje się część systemu korzeniowego, na korzenie znajdujące się poza glebą mocno zagęszczoną. Porównanie wzrostu korzeni w kolumnach glebowych ze zlokalizowanym i równomiernym nawożeniem tą samą dawką składników mineralnych pozwoliło stwierdzić, że szybszemu wzrostowi korzeni sprzyja zwiększenie objętości gleby wzbogacanej w składniki mineralne, a w mniejszym stopniu wzrost stężenia składników mineralnych. Kompensacyjny pobór większej objętości wody przez korzenie z gleby o mniejszym stopniu zagęszczenia był realizowany głównie poprzez intensywniejszy wzrost korzeni w glebie o korzystniejszych warunkach niż przez zmianę objętości wody pobranej przez jednostkę długości korzeni. Uzyskane wyniki pokazują, że wzrost i struktura systemu korzeniowego są uzależnione od zagęszczenia gleby oraz rozmieszczenia nawozów. Nierównomierne zagęszczenie gleby w obrębie systemu korzeniowego rośliny nawożonej rzędowo wpływało na pobieranie przez roślinę wody i substancji mineralnych z gleby w sposób zależny od wzajemnego położenia obszaru nawożonego i zagęszczonego. Różnice we wzroście i w ilości pobranej wody przez podzielony system korzeniowy jednej rośliny sugerują, że użycie średniej wartości wskaźników takich jak długość korzeni w jednostce objętości gleby i średniej odległości między korzeniami dla niejednorodnych warunków w danej warstwie może być mylące.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top