Effect of the thermal disinfection methods on the quality of Chenopodium quinoa Willd. seeds
 
More details
Hide details
1
Faculty of Technology and Apparatus for Chemical and Food Industry University of Technology and Life Sciences ul. Seminaryjna 3, 85-326 Bydgoszcz
 
2
Faculty of Botany and Ecology, University of Technology and Life Sciences ul. Prof. Kaliskiego , 85-Bydgoszcz
 
 
Acta Agroph. 2010, 16(2), 285-294
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The effect of thermal disinfection methods on quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) seeds was studied. Thermotherapy was carried out using hot water and dry air at temperatures of 50oC, 60oC and 70oC. Evaluation of effectiveness of applied methods was executed on the basis of measurement of germination capacity and amount of remaining infections on seeds after the treatments. On the basis of the results it was assumed that the most acceptable effects of quinoa seeds disinfection were achieved by using wet thermotherapy and 15-minute duration of hot water treatment of the seeds.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ wybranych metod odkażania na jakość nasion Chenopodium quinoa Willd.
odkażanie termiczne, zdolność kiełkowania, komosa ryżowa
Badano wpływ metod termicznego odkażania nasion komosy ryżowej (Chenopodium quinoa Willd.) na ich jakość. Przeprowadzono termoterapię gorącą wodą i suchym powietrzem o temperaturze 50, 60 i 70oC. Oceny skuteczności zastosowanych metod dokonano w oparciu o pomiar zdolności kiełkowania i ilości zakażeń pozostałych na nasionach po zabiegach. Stwierdzono, że najlepsze efekty odkażania nasion komosy ryżowej uzyskuje się po zastosowaniu mokrej termoterapii i czasie przebywania nasion w gorącej wodzie równym 15 minut.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top