Effect of rapeseed oil on mechanical properties and structure of whey protein based edible coatings
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Department of Food Engineering and Process Management, Faculty of Food Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW (WULS-SGGW) ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa
 
 
Acta Agroph. 2010, 16(2), 275-284
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of his study was obtaining whey coatings from 10% whey protein isolate and glycerol at 50% (w/w) as a plasticizer. 10% emulsion of rapeseed oil was added to whey films at four levels of 10, 20, 30, and 40%. Physicochemical (water solubility and swelling, and thickness) and mechanical (tensile strength and elongation at break) properties were determined, and the structure was analysed by means of scanning electron microscopy. The research showed that an addition of oil emulsion to the whey coatings decreased thickness and increased water solubility and swelling, as well as tensile strength and elongation at break.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ emulsji tłuszczowej na właściwości mechaniczne i strukturę powłok serwatkowych
powłoki jadalne, emulsja, właściwości fizyczne
Celem pracy było wytworzenie powłok białkowych na bazie 10% izolatu białek serwatkowych i glicerolu, jako plastyfikatora w ilości 50% względem białka. Do powłok dodawano emulsję oleju rzepakowego w wodzie w ilościach 0, 10, 20, 30 i 40%. Zbadano właściwości fizykochemiczne (rozpuszczalność i pęcznienie w wodzie oraz grubość,), mechaniczne (wytrzymałość na zerwanie i wydłużenie) oraz strukturę powłok przy użyciu elektronowego mikroskopu skaningowego. Na postawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że wprowadzenie emulsji tłuszczowej do powłok serwatkowych wpływa na obniżenie grubości oraz zwiększenie rozpuszczalności i pęcznienia w wodzie oraz zwiększa wytrzymałość na zerwanie i wydłużenie.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top