Damage to durum wheat grains as a result of dynamic loading
 
More details
Hide details
1
Institute of Genetics and Plant Breeding, University of Agriculture, ul. Akademicka 15, 20-294 Lublin
 
2
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27
 
 
Acta Agroph. 2003, 2(98 - 4), 841-849
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the research was to evaluate susceptibility of hard wheat grains to macro- and micro-damages resulting from the dynamic wheat-metal contact. The damage, understood as breaking continuity of grain tissue as a result of impact from external forces, can influence reduction of grain technological and reproductive value. Grain from two foreign cultivars: Astrodur and Buck Cristal were used in the experiments together with 11 breeding lines of Triticum durum Desf. obtained from the Institute of Genetics and Plant Breeding of the University of Agriculture in Lublin. Common wheat (cv. Opatka) was included in the present experiment to show for comparison. Wheat grain was subjected to dynamic loading in the laboratory conditions in the Institute of Agrophysics of the Polish Academy of Sciences, Lublin. The results of the experiments indicate quite considerable differences in the number of damages both between the objects and the impact places. The contact of the metal parts of the machine with the embryos did not show clear damages of the whole grains but only of the embryos. The largest number of broken and half-grains were found during the impact on the back.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Uszkodzenia ziarniaków pszenicy twardej w wyniku obciążeń dynamicznych
ziarniaki pszenicy, uszkodzenia, zdolność kiełkowania, miejsce uderzenia
Badania dotyczą oceny podatności ziarna pszenicy twardej na uszkodzenia w wyniku dynamicznego kontaktu ziarno-metal. Uszkodzenia te rozumiane jako naruszenie ciągłości tkanek ziarniaka w wyniku oddziaływań sił zewnętrznych mają na ogół wpływ na obniżenie wartości technologicznej i reprodukcyjnej. Do badań wykorzystano ziarno dwu odmian zagranicznych (Astrodur i Buck Cristal) oraz 11 linii hodowlanych Triticum durum Desf., wyprowadzonych w Instytucie Genetyki i Hodowli Roślin AR w Lublinie. Dla porównania włączono do badań pszenicę zwyczajną (cv. Opatka). Ziarniaki poddano obciążeniom dynamicznym w warunkach laboratoryjnych w Instytucie Agrofizyki PAN w Lublinie. Wyniki badań wskazują na dość znaczne różnice w liczbie uszkodzeń zarówno po-między obiektami badań jak i miejscami uderzenia. Uderzenie w zarodek powodowało jego uszkodzenie i wyraźnie obniżało zdolność kiełkowania ziarniaków. Najwięcej ziarniaków z widocznym uszkodzeniem odnotowano przy uderzeniu w część grzbietową.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top