Effect of seed potatoes microwave stimulation on the growth and yields of potato (So-lanum tuberosum L.)
 
More details
Hide details
1
Institute of Machinery Exploitation, Ergonomics and Production Processes, Agricultural University of Kraków ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków
 
 
Acta Agroph. 2010, 16(2), 295-313
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the results of studies concerning the effect of the period when potato tubers were exposed to microwave irradiation on potato (Solanum tuberosum L.) growth and yields. The studies were conducted over three consecutive years (2007-2009) in southern Poland. The experimental plots were established as randomised blocks in three replications. The reaction of three very early potato varieties (Felka Bona, Rosara and Velox) to microwave radiation was studied. One level of microwave irradiation was applied (it was produced by a generator operating at 100 watts of power, for a period of 10 s). The following variables were considered as independent: the year of research, the potato variety and the period of irradiation of potato tubers (before storage, after storage, and before and after storage). During the vegetation period measurements of plants growth, development and yields were carried out. The following parameters were considered as dependent variables: number of main shoots and their length as well as the weight and number of tubers in the yield. A significant impact of the period of potato tubers exposure to microwave irradiation on the number and length of shoots as well as on the tubers yield per plant was observed.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ terminu stymulacji mikrofalami sadzeniaków na wzrost i plonowanie roślin ziemniaka (Solanum tuberosum L.)
mikrofale, ziemniak, rozwój, plonowanie
Praca prezentuje wyniki badań dotyczących wpływu terminu napromieniowania mikrofalami sadzeniaków ziemniaka na wzrost i plonowanie roślin ziemniaka (Solanum tuberosum L.). Badania prowadzono w ciągu trzech kolejnych lat (2007-2009) w rejonie Polski Południowej. Doświadczenie poletkowe ścisłe założono metodą losowanych bloków w trzech replikacjach. Badano reakcję trzech bardzo wczesnych odmian ziemniaka (Felka Bona, Rosara i Velox) na promieniowanie mikrofalowe. Przyjęto jeden poziom napromieniowania sadzeniaków ziemniaka mikrofalami (mikrofale pochodzące z generatora działającego z mocą 100 W przez czas 10 s). Zmiennymi niezależnymi były: rok badań, odmiana ziemniaka oraz termin w którym napromieniowano sadzeniaki ziemniaka mikrofalami (przed przechowywaniem, po przechowywaniu oraz przed i po przechowywaniu). W trakcie okresu wegetacji prowadzono obserwacje wzrostu, rozwoju oraz plonowania roślin. Zmiennymi zależnymi były: liczba pędów głównych i ich długość oraz masa i liczebność bulw w plonie. Stwierdzono istotny wpływ terminu w którym napromieniano sadzeniaki ziemniaka mikrofalami na liczbę i długość łodyg oraz masę plonu bulw spod jednej rośliny.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top