RESEARCH PAPER
Influence of soil moisture and agrometeorological factors on spring barley yielding in Poland
 
More details
Hide details
1
Katedra Agrometeorologii, Akademia Rolnicza, ul. Papieża Pawła VI, 3, 71-434 Szczecin, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-27
 
 
Acta Agroph. 2000, (34), 101-111
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The agrometeorological data (precipitation, air temperature, sunshine duration) from 59 meteorological stations of Poland in the years 1970-1995 were used in this study. The ten-day data of insufficient and excessive soil moisture from April to July in Poland and spring barley yields from 49 provinces in the years 1966-1995 were obtained from agrometeorological bulletins and GUS Reports Office. The threshold values of Wug indexes of insufficient soil moisture (Wugn > 1.4) and excessive soil Moisture (Wugm > 0.6) were distinguished. On the basis of threshold indexes value and yield decrease the 3 zones of potential threat to spring barley by extreme soil moisture in Poland were defined. In the next Part of the paper, the models of multiple regression equation for forecast of spring barley yields in Poland were worked out.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ ekstremalnego uwilgotnienia gleby i czynników meteorologicznych na plonowanie jęczmienia jarego w Polsce
jęczmień jary, wilgotność gleby, prognozy
W pracy wykorzystano dane agrometeorologiczne dotyczące : opadów, temperatury powietrza oraz usłonecznienia z 59 stacji meteorologicznych w Polsce z lat 1970-1995. Ponadto uwzględniono niedostateczne i nadmierne dekadowe stany uwilgotnienia gleby w okresie od kwietnia do lipca z biuletynów agrometeorologicznych IMGW, za lata 1966-1995, a także plony Jęczmienia jarego z 49 województw zebrane z opracowań statystycznych GUS. W celu określenia wpływu ekstremalnego uwilgotnienia gleby na zmniejszenie plonu jęczmienia jarego wyznaczono progowe wartości wskaźników dla niedostatecznego Wugn > 1,4 i nadmiernego Wugm > 0,6 uwilgotnienia gleby. Opracowano prawdopodobieństwo występowania wartości tych wskaźników oraz obliczono potencjalne zmniejszenie plonu jęczmienia. Wykorzystując dane agrometeorologiczne opracowano równania regresji dla określenia wielkości plonów jęczmienia na koniec kwietnia, maja, czerwca i lipca uzyskując dobre i bardzo dobre wyniki (średni błąd weryfikacji 4,7%). Wyznaczono 3 strefy potencjalnego zagrożenia jęczmienia jarego przez ekstremalne uwilgotnienie gleby.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top