RESEARCH PAPER
Influence of magnetic field and chemomutagen treatment on the variability of traits in spring barley (Hordeum vulgare L.)
 
More details
Hide details
1
Institute of Plant Genetics, Polish Academy of Sciences, Strzeszyńska 34, 60-479 Poznań, Poland
 
2
Department of Physics, University of Agriculture, Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-11-28
 
 
Acta Agroph. 2002, (62), 135-145
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The seeds of spring barley (Hordeum vulgare L.) cv. Stratus were placed in stationary and alternate magnetic field and later treated with two doses of chemomutagen (MNU). After treatment the seeds were sown into plots in experimental fie lds (M1 progeny) and after harvest the yield structure parameters were estimated. Generally, the magnetic field showed synonymous tendency for induction of biostymulation effect which value depended on type of magnetic field (stationary or alternate), their intensity and kind of analyzed trait. N-nitroso-N-methylurea (MNU) caused strong reduction of all analyzed traits, particularly for higher dose ­- 1.2 mM. In the combined treatment (magnetic field + MNU) the reduction of analyzed traits was smaller as compared to separate treatment with MNU. The obtained effect have undoubted connection with stimulate influence of magnetic field. From practical point of view the treatment of seeds with magnetic field before use of chemomutagen decreased the level of biological injuries in M1 induced by strong doses of MNU. This effect allow to obtain higher number of seeds in M1 progeny which will be necessary for protection of possible great M2 population.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena oddziaływania pola magnetycznego i traktowania chemomutagenem na zmienność cech jęczmienia jarego (Hordeum vulgare L.)
biostymulacja, chemomutagen, jęczmień jary, pole magnetyczne, struktura plonu
Ziarniaki jęczmienia jarego odmiany Stratus (Hordeum vulgare L.) poddawano działaniu stałego i zmiennego pola magnetycznego, traktowaniu chemomutagenern (MNU) oraz ich kombinacjami (pole elektromagnetyczne + MNU). Ziarniaki wysiewano na poletka w doświadczeniu polowym (pokolenie M1) a po zbiorze analizowano wysokość roślin i parametry struktury plonu. Generalnie pole magnetyczne wykazywało jednoznaczną tendencję do indukowania efektu biostymulacji przy czym jego wielkość lub brak zależna była od rodzaju pola (stałe czy zmienne), jego natężenia i rodzaju analizowanej cechy. MNU silnie redukował wartości badanych cech, zwłaszcza w odniesieniu dla wyższej dawki chemomutagenu (1,2 mM). Kombinacje łączone pola magnetycznego i MNU obniżały wartości badanych cech w stopniu mniejszym aniżeli wyłączne działanie MNU. Uzyskany efekt ma niewątpliwy związek z biostymulującym działaniem pola magnetycznego. Efektem praktycznym przeprowadzonych badań było wykazanie, że traktując ziarniaki jęczmienia polem magnetycznym przed traktowaniem mutagennym (MNU) obserwuje się obniżenie poziomu uszkodzeń somatycznych dla cech roślin pokolenia M1 wywołanych działaniem chemomutagenu i tym samym możliwe jest uzyskanie większej ilości ziarniaków potrzebnych na uzyskanie odpowiednio licznego potomstwa w pokolenia M2.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top