Effect of heat treatment on expansion capacity of gluten
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2009, 14(3), 659-674
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Wet gluten freshly washed out from grain of 4 Polish cultivars of high (Bombona and Zebra) and average (Bogatka and Finezja) baking value was subjected to heat treatment. 2-g gluten samples were placed in 2% NaCl water solution and heated for 15 minutes using following temperatures: ambient (22.5oC) and from 45 to 95oC, with a step by 5. After cooling (22.5oC), gluten samples were placed in a gap between heating plates with temperature of 150oC. The relative increments of gluten volume during expansion were determined using a digital camera. Experimental data were fitted by regression model that enabled to distinguish two types of expansion: the quasi-linear and hyperbolic ones, characterising viscous and elastic properties of gluten. Increase of heating temperature of gluten caused significant modifications of mechanical properties of gluten membranes. Temperature range from 75 to 95oC influenced the decrease increments of gluten volume as well as the lengthening of half-time of hyperbolic expansion. The volume increments were diminished by 0.1oC-1 While the hyperbolic expansion half-time extended from 32 to 37 s. Wheat cultivars of high quality, in comparison to the ones of average quality, were characterised by significantly shorter half-times of both types of expansion and higher increments of gluten volumes.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ obróbki cieplnej na zdolność ekspansji glutenu
gluten mokry, błony glutenowe, obróbka cieplna, zdolność ekspansji
Obróbce cieplnej poddawano gluten mokry świeżo wymywany z ziarna 4 polskich odmian pszenicy charakteryzujących się wysoką (Bombona i Zebra) i przeciętną (Bogatka i Finezja) wartością wypiekową. 2-g próbki glutenu zanurzano w 2% wodnym roztworze NaCl i ogrzewano przez 15 minut w temperaturach: otoczenia (22,5oC) oraz od 45 do 95oC, w odstępach co 5 oC. Po schłodzeniu (22,5oC) próbki glutenu umieszczano w szczelinie pomiędzy płytami grzejnymi o temperaturze 150oC i używając kamery cyfrowej określano przyrosty względne objętości glutenu w czasie ich ekspansji. Uzyskane dane opisano modelem regresji, który umożliwił wyróżnienie dwóch rodzajów ekspansji: quasi-liniowej i hiperbolicznej, charakteryzujących właściwości lepkie i sprężyste glutenu. Wzrost temperatury obróbki glutenu powodował istotne modyfikowanie właściwości mechanicznych błon glutenowych. Stosowanie temperatur w zakresie od 75 do 95oC powodowało obniżanie przyrostów względnych objętości glutenu, przeciętnie o 0,1oC-1 i wydłużanie połowicznego czas ekspansji hiperbolicznej glutenu, przeciętnie z 32 do 37 s. Odmiany o wysokiej jakości, w porównaniu do tych o przeciętnej jakości, odznaczały się istotnie krótszymi czasami połowicznymi obu typów ekspansji oraz większymi przyrostami objętości glutenu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top