Effect of method of application of nitrogen fertilizers and a multiple fertilizer on accumulation of mineral components in initial period of maize growth
 
More details
Hide details
1
Department of Plant and Soil Cultivation, University of Agriculture, ul. Mazowiecka 45/46, 60-623 Poznań
 
 
Acta Agroph. 2005, 6(3), 677-688
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The research was carried out at the Experimental Station in Swadzim near Poznań, in the years 2000-2003. The objective was to determine the influence of the level nitrogen fertilization, the kind of fertilizer and the method of its application, on stimulation of maize initial growth, expressed by the accumulation of mineral components. The starter fertilization increased the content of nitrogen by about 0.64% and the content of phosphorus by about 0.02%, and decreased the content of potassium by about 0.36% and that of calcium by about 0.05% in dry mass of young maize plants, independently from weather conditions, level of nitrogen fertilization and the kind fertilizer. Starter fertilization had a positive affect on maize plants uptake, in the initial period of their development, of nitrogen, phosphorus and magnesium, but limited the uptake of potassium and calcium, in comparison to traditional broadcast fertilization.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ sposobu stosowania nawozów azotowych i nawozu wieloskładnikowego na gromadzenie składników mineralnych w początkowym okresie wzrostu kukurydzy
nawożenie rzędowe, azot, nawóz wieloskładnikowy
Badania przeprowadzono w Stacji Doświadczalno-Dydaktycznej w Swa-dzimiu koło Poznania, w latach 2000-2003. Celem badań było określenie wpływu poziomu nawo-żenia azotowego, rodzaju nawozu i sposobu jego stosowania na stymulację wzrostu początkowego kukurydzy, wyrażoną gromadzeniem składników mineralnych. Nawożenie startowe zwiększało zawartość azotu o 0,64% i zawartość fosforu o 0,02% oraz zmniejszało zawartość potasu o 0,36% i wapnia o 0,05% w suchej masie młodych roślin kukurydzy, niezależnie od warunków pogodowych, zasobności gleby w azot i rodzaj nawozu. Nawożenie startowe korzystnie wpływało na pobieranie przez kukurydzę w początkowym okresie rozwoju azotu, fosforu i magnezu, natomiast ograniczało pobieranie potasu i wapnia w porównaniu do tradycyjnego nawożenia rzutowego.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top