Rate of accumulation of dry mass by maize in dependence on dose of phosphorus, kind of fertilizer and method of fertilization
 
 
More details
Hide details
1
Department of Plant and Soil Cultivation, University of Agriculture, ul. 45/46 Mazowiecka, 60-623 Poznań
 
 
Acta Agroph. 2005, 6(3), 689-700
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the research, conducted in the years 2000-2003, was to examine the effect of maize fertilization method on the initial growth of maize. Two methods of fertilization were applied: broadcasting and in rows simultaneously with sowing of grains. The effectiveness of fertilization methods was estimated at increasing levels of fertilization, from 17,4 kg P∙ha-1 to 56,7 kg P∙ha-1, and with the application of superphosphate and ammonium phoisphate. The row application of fertilizers caused an increase in the dry mass of 1 plant and in the yield of dry plant mass in the initial period of maize growth, in comparison to broadcast fertilization, the influence increasing in measure with the progress of vegetation. The use the two-component fertilizer, ammonium phosphate, increased the effectiveness of localized fertilization in relation to the application of superphosphate in the same way.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Tempo gromadzenia suchej masy przez kukurydzę w zależności od dawki fosforu, rodzaju nawozu i sposobu nawożenia
nawożenie startowe, formy nawozu, dawki P
Celem badań, przeprowadzonych w latach 2000-2003, było określenie wpływu sposobu nawożenia na początkowy wzrost kukurydzy. Stosowano dwa sposoby nawożenia: rzutowo na całą powierzchnię i rzędowo jednocześnie z siewem nasion. Skuteczność sposobów nawożenia oceniano przy wzrastającym poziomie nawożenia od 17,4 kg P∙ha-1 do 56,7 kg P∙ha-1 i stosowaniu superfosfatu i fosforanu amonu. Rzędowa aplikacja nawozów zwiększała suchą masę 1 rośliny oraz plon suchej masy roślin w początkowym okresie wzrostu kukurydzy, w porównaniu do nawożenia rzutowego, przy czym wpływ ten wzrastał w miarę postępu wegetacji. Użycie nawozu dwuskładnikowego, fosforanu amonu, zwię-kszało skuteczność nawożenia zlokalizowanego, w stosunku do aplikacji superfosfatu w ten sam sposób.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top