Effect of heavy agricultural machinery passes on soil compaction
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2005, 6(3), 753-759
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the paper was to determine the effect of heavy agricultural machinery passes on soil compaction by computation with the SOCOMO model. Wide range of inflation pressures and loads were analysed. Impact of tyre load and wide range of inflation pressure on soil stresses, and area of soil plastic deformation were determined using GoodYear tire 73x44.00-32. Increase of tyre load from 3 to 5 Mg caused increase of depth where plastic deformation occurs. Plastic deformation area was five times bigger at 5 than at 3 Mg load.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena wpływu przejazdów ciężkich maszyn rolniczych na zagęszczenie gleby przy użyciu modelu Socomo
zagęszczenie gleby, SOCOMO, naprężenia w glebie
Celem pracy była ocena wpływu przejazdów ciężkich maszyn rolniczych na zagęszczenie gleby z wykorzystaniem modelu SOCOMO. Określono wielkość obszarów gleby podlegających odkształceniom plastycznym i naprężenia powstające w profilu gleby pod wpływem przejazdów kołami wyposażonymi w opony niskociśnieniowe GoodYear 73x44.00-32, w szerokim zakresie ciśnień w oponie. Zwiększenie obciążenia koła z 3 do 5 Mg powodowało znaczny wzrost głębokości, na której zachodzą odkształcenia gleby przy jednoczesnym pięciokrotnym wzroście powierzchni gleby ulegającej odkształceniom.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top