RESEARCH PAPER
Effect of soil compactness on plant growth and function
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-12-30
 
 
Acta Agroph. 2002, (63), 49-62
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents effects of soil compaction on selected soil physical properties and root and shoot growth and function. Effect of soil compaction on mechanical impedance and aeration in relation to soil wetness is discussed. Attention is paid to the relationships between the spatial distribution of macropores and plant roots. Examples of application of computer-assisted tomography (CAT) and nuclear magnetic resonance (NMR) techniques for studying spatial distribution of macropores and roots and soil water content and bulk density around the roots. Mechanisms of shoot response to unfavorable soil physical conditions in root zone are discussed.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ stanu zagęszczenia gleby na wzrost i funkcjonowanie roślin
zagęszczenie gleby, właściwości fizyczne gleby, wzrost roślin, metody badań
Wzrost roślin jest w dużym stopniu modyfikowany przez stan zagęszczenia gleby. W niniejszej pracy przeglądowej omówiono oddziaływanie stanu zagęszczenia na wybrane właściwości fizyczne gleby oraz na wzrost i funkcjonowanie korzeni i części nadziemnych roślin. Przedstawiono wpływ stanu zagęszczenia na opór mechaniczny i natlenienie w zależności od uwilgotnienia gleby. Zwrócono uwagę na zależności pomiędzy rozmieszczeniem przestrzennym makroporów glebowych i korzeni roślin. Podano przykłady zastosowania technik tomografii komputerowej i jądrowego rezonansu magnetycznego do badań rozmieszczenia przestrzennego korzeni i makroporów oraz wilgotności i gęstości gleby wokół korzeni roślin. Omówiono mechanizmy reakcji części nadziemnych roślin na niekorzystne warunki fizyczne gleby w strefie korzeniowej.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top