Production of crops in Turkey and researches at the Food Engineering Department
 
 
More details
Hide details
1
Ege University, Engineering Faculty, Food Engineering Department, Bornova 35100 Izmir, Turkey
 
 
Acta Agroph. 2005, 6(3), 761–772
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Turkey ist a major producer and exporter of various agricultural products, and organic agriculture in Turkey started with the international demand from major export partners. Production has been realized according to the standards and certification systems of the importing countries, which were mainly EU countries. Currently 103-190 hectares are managed organically, which corresponds to 0.4% of the total agricultural area. Turkey is the largest country among the Candidate and Accession Countries with the lowest per capita income. Agriculture in Turkey is still the most important source of employment and provides income and subsistence for the vast majority of the rural population. Turkish agriculture is characterised by very small size farms, most of them subsistence farms. The main products are fruit and vegetables in the coastal regions and livestock and meat in the extensive mountainous areas. Turkey is a net exporter of agricultural and food products. Its main trade partners are the EU and the Candidate and Accession Countries. Important other trade links exist as well with the USA and countries in the Mediterranean basin and the Arab Gulf. In this paper, the situation of crop production in Turkey and the studies at the Food Engineering Department, Ege University, are given briefly.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Produkcja płodów rolnych w Turcji oraz badania prowadzone na Wydziale Inżynierii Żywności
płody rolne, Turcja, Uniwersytet Ege
Turcja jest jednym z ważniejszych producentów i eksporterów produktów rolniczych, a rozwój rolnictwa organicznego w Turcji rozpoczął się wraz ze wzrostem zapotrzebowania międzynarodowego ze strony głównych partnerów eksportowych. Produkcja była realizowana zgodnie z normami i systemami certyfikacyjnymi krajów importujących, w tym głównie kracjów Unii Euro-pejskiej. Aktualnie uprawy organiczne obejmują obszar 103-190 hektarów, co stanowi 0,4% całości obsza-rów użytkowanych rolniczo. Turcja jest największym krajem wśród krajów Kandydackich do człon-kostwa w UE, przy czym posiada najniższy dochód na głowę mieszkańca. Rolnictwo w urcji jest nadal najważniejszym źródłem zatrudnienia i zapewnia dochód i podstawę utrzymania dla ogromnej większoći ludności obszrów wiejskich. Rolnictwo turecke charakteryzuje się bardzo małą wielkością gospodarstw, z których większość produkuje wyłącznie na potrzeby własne. Głównymi produktami są owoce i wa-rzywa w rejonach nadmorskich, oraz produkcja żywca i mięsa na rozległych obszarach górskich. Turcja jest eksporterem netto produktów rolnych i żywności. Główni partnerzy handlowi Turcji to kraje UE oraz kraje kandydackie do członkostwa w UE. Istnieją także inne ważne powiązania handlowe, głównie z USA, krajami basenu Morza Śródziemnego oraz Zatoki Perskiej. W niniejszej pracy przedstawiono sytuację produkcji rolnej w Turcji oraz pokrótce omówiono zakres badań prowadzonych na Wydziale Inżynierii Żywności Uniwersytetu Ege.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125