Chemical erosion of soil on lakeland area. Part 1. The outflow of mineral nitrogen compounds
 
More details
Hide details
1
Department of Land Reclamation and Environmental Management,University of Warmia and Mazury Plac Łódzki 2, 10-719 Olsztyn
 
 
Acta Agroph. 2005, 5(1), 175-183
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the years 1994-2003 the research on the impact of precipitation on the erosion of mineral nitrogen compounds from agriculturally used soils was conducted in the Olsztyn lakeland. It was stated that amount of nitrogen outflow with drainage water was highly dependent on pre-cipitation amounts (humidity of a year), soil compaction and land use. Higher amounts of precipitation in wet and normal years caused a significant increase in N outflow with drainage systems. Depending on precipitation amounts, the outflow of N from 1 ha of agriculturally used catchment via drainage network was 0.38 kg in a very dry year, 2.62 kg in a normal year and 3.57 kg in a wet one. Nitrogen outflow during wet years was 2-13 times higher.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Erozja chemiczna gleb obszarów pojeziernych. Cz. 1. Odpływ mineralnych związków azotu
Erozja gleb, użytkowanie gleb, azot
W latach 1994-2003 na Pojezierzu Olsztyńskim prowadzono badania nad wpływem opadów atmosferycznych na erozję chemiczną mineralnych związków azotu z gleb użytkowanych rolniczo. Stwierdzono, że wielkość odpływu azotu wraz z wodami drenarskimi była ściśle uzależniona od ogólnej ilości opadów w poszczególnych latach, zwięzłości gleby i sposobu użytkowania zlewni. Wyższe opady w latach wilgotnych i normalnych powodowały istotny wzrost odpływu azotu systemami drenarskimi. W zależności od wielkości opadów, z 1 ha zlewni użytkowanej rolniczo, siecią drenarską odpływało: w roku bardzo suchym do 0,38 kg N, w roku normalnym do 2,62 kg N, a w roku wilgotnym do 3,57 kg N. W porównaniu do lat bardzo suchych, w latach wilgotnych odpływ azotu był od 2 do 13-krotnie większy.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top