Effect of pre-winter soil tillage and cover crop mulches on water retention, compaction and differential porosity of soil after winter time
 
More details
Hide details
1
Department of Soil Cultivation and Fertilization of Horticultural Plants, Agricultural University, ul. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2006, 7(4), 915-926
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Field experiments were carried out on grey-brown podzolic soil in the years 2004-2005. Three methods of pre-winter soil tillage: 1) ploughing without mulching, 2) mulching before winter, and 3) mulching, without pre-winter soil tillage, were investigated. After settlement of soil during the winter and before the beginning of spring pre-sowing soil cultivation, the soil moisture, field water capacity (pF 2.2), water resources: available water (pF 2.2-4.2), easily accessible water (pF 2.2-3), water resources at the stable wilting point (pF 4.2), bulk density of soil, total porosity, macropores volume (Ø >30μm), mesopores (Ø 30-0,2μm), micropores (Ø <0,2μm) in soil layers 0-20 cm and 20-40 cm were determined. In spring, the soil moisture was the highest in the objects with plant mulches, without pre-winter soil tillage. A favourable effect of pre-winter ploughing on water management in comparison with disk harrow was noticed. The effect of soil cultivation method on changes of field water capacity and available water for plants was not significant. Pre-winter ploughing in comparison with disk harrow cultivation and mulching without soil tillage had a favourable influence on water resources of easily accessible water for plants. Decrease of soil compaction in the cultivated layer under plant mulches was observed.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ uprawy przedzimowej i mulczu z roślin okrywających na retencję wody, zagęszczenie i porowatość dyferencyjną
uprawa przedzimowa, mulcze roślinne, Retencja wody, zagęszczenie gleby, porowatość dyferencyjna
Doświadczenia polowe przeprowadzono w latach 2004-2005 na glebie płowej, wytworzonej z gliny średniej pylastej. W badaniach uwzględniono 3 sposoby przedzimowej uprawy roli: 1) orkę przedzimową bez roślin mulczujących; 2) mulcz z roślin okrywających (żyto jare i wyka siewna) + talerzowanie przed zimą; 3) mulcz z roślin okrywających – bez uprawy przedzimowej. Po okresie zimowego osiadania gleby, przed rozpoczęciem wiosennej uprawy przedsiewnej, w warstwach gleby 0-20 i 20-40 cm oznaczono: wilgotność aktualną gleby, polową pojemność wodną (pF 2,2), zasoby wody: użytecznej dla roślin (pF 2,2-4,2), łatwo dostępnej (pF 2,2-3), zasoby wody w punkcie trwałego więdnięcia (pF 4,2), gęstość objętościową gleby, porowatość ogólną, objętość makroporów (Ø > 30μm), objętość mezoporów (30-0,2 μm), objętość mikroporów (Ø < 0,2 μm). Wiosną, przed rozpoczęciem prac przedsiewnych wilgotność gleby (0-40 cm) była najwyższa na obiektach z mulczem roślin okrywających bez uprawy przedzimowej. Po orce przedzimowej gospodarka wodna gleby kształtowała się korzystniej niż po talerzowaniu. Nie stwierdzono istotnego wpływu sposobów uprawy na zmiany polowej pojemności wodnej oraz ilość wody użytecznej dla roślin. Orka przedzimowa w porównaniu z talerzowaniem i mulczowaniem bez uprawy wpłynęła dodatnio na zasoby wody łatwo dostępnej dla roślin. Ściółka z roślin okrywowych wpłynęła na zmniejszenie zagęszczenia gleby w warstwie ornej.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top