Effect of glycerol on the kinetics of water vapour adsorption by whey protein based edible coatings
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Department of Food Engineering and Process Management, Faculty of Food Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW (WULS-SGGW) ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa
 
 
Acta Agroph. 2011, 18(1), 44-54
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this study was to investigate the effect of glycerol as a plasticizer at 30-60% w/w of whey protein isolate on the kinetics of water vapour adsorption by whey coatings during 20 hours at 75.3% relative humidity. The effect of glycerol on water vapour adsorption was analysed by setting the kinetic curves as a function of time and water vapour adsorption rate as a function of water content. Experimental data were fitted with an exponential equation. It was shown that glycerol content affects the amount of absorbed water vapour.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ glicerolu na kinetykę adsorpcji pary wodnej przez powłoki serwatkowe
powłoki jadalne, adsorpcja pary wodnej
Celem pracy było zbadanie wpływu glicerolu jako plastyfikatora w ilości od 30 do 60% względem masy białka na kinetykę adsorpcji pary wodnej przez powłoki wytworzone na bazie izolatu białek serwatkowych. Proces prowadzono w czasie 20 godzin w środowisku o wilgotności względnej 75,3%. Wpływ glicerolu na adsorpcję pary wodnej analizowano poprzez wyznaczenie krzywych kinetycznych w funkcji czasu i krzywych szybkości adsorpcji pary wodnej w funkcji zawartości wody. Analizie matematycznej poddano zależności przyrostu zawartości wody od czasu opisując krzywe kinetyczne równaniem wykładniczym. Analiza uzyskanych parametrów równania wykazała bardzo dobre dopasowanie do danych eksperymentalnych. Na podstawie przeprowadzonej analizy wykazano wpływ glicerolu wzrost adsorpcji pary wodnej przez powłoki serwatkowe.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top