Wheat flour milling and the influence of grain hardness on the process (a review)
 
More details
Hide details
1
Department of Machine Operation in the Food Industry, University of Life Sciences ul. Doświadczalna 44, 20-280 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2011, 18(1), 33-43
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper presents overall characteristics of wheat flour milling process. The individual milling stages are discussed, such as breaking, sizing and sorting of ground wheat. The relationships between grain hardness and milling process are also discussed. The methods of wheat grain hardness measurement are described. Examples of wheat hardness index histograms obtained by using the Single Kernel Characterisation System are also presented.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Przemiał pszenicy i wpływ twardości ziarna na ten proces (artykuł przeglądowy)
pszenica, przemiał, twardość
W pracy przedstawiono ogólną charakterystykę przemiału ziarna pszenicy. Omówiono poszczególne etapy tego procesu ze szczególnym uwzględnieniem etapów śrutowania, wymielania oraz sortowania mlewa. Przeanalizowano także wpływ twardości ziarna na ten proces i opisano metody pomiaru twardości mające największe zastosowanie praktyczne. Przedstawiono również przykładowe histogramy rozkładu twardości pszenicy wyznaczone przy wykorzystaniu analizatora pojedynczych ziarniaków.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top