RESEARCH PAPER
Influence of building materials on change of physico-chemical properties of loess soil of Lublin
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki PAN, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27
 
 
Publication date: 2020-04-30
 
 
Acta Agroph. 1999, (23), 7-15
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The main of this work was analyzing influence building materials which are in soil of all cities, on change physic-chemistry properties urban soil. Analyzed was pH, hydrolytic acidity, exchangeable bases (EB), and was measured surface area, by two method: nitrogen adsorption and water vapour adsorption. In experiments were used building materials like: brick, concrete, foamconcrete, sand and mixtures of these materials with soil. As soil model was taken on the basis of a brown soil formed from loess (Elizówka-Lublin).
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ materiałów budowlanych na zmianę właściwości fizykochemicznych gleby lessowej z terenu miasta Lublina
urbanoziemy, materiały budowlane, właściwości fizykochemiczne, adsorpcja azotu, adsorpcja pary wodnej
W pracy tej została zanalizowany wpływ materiałów budowlanych na zmiany właściwości fizykochemiczne gleb miejskich. Wykonano analizy pH, kwasowości hydrolitycznej, zawartości kationów. Zmierzono też powierzchnię właściwą analizowanych próbek wykorzystując dwie metody: adsorpcję pary wodnej i adsorpcję azotu. Do analiz użyto następujące materiały budowlane: cegłę, beton, gazobeton, piasek oraz ich mieszaniny z glebą. Jako glebę wzorcową u żyto glebę lessową charakterystyczną dla terenu miasta Lublina. Analizowana gleba została pobrana z odkrywki - Elizówka k. Lublina
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top