Effect of different n, p, k, s fertilization on contents of macroelements in cranberry fruits
 
More details
Hide details
1
Department of Horticulture, University of Warmia and Mazury, ul. Prawocheńskiego 21, 10-718 Olsztyn-Kortowo
 
2
Department of Agricultural Chemistry and Protection of Environment, University of Warmia and Mazury, ul. Prawocheńskiego 21, 10-718 Olsztyn-Kortowo
 
 
Acta Agroph. 2006, 7(4), 821-827
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the results of a 2-year study on the influence of fertilization with urea phosphate on content of macroelements in cranberry fruits. The experiment was carried out on four cultivars of cranberry: ‘Stevens’, ‘Searles’, ‘Ben Lear’ and ‘Piligrim’ in the Experimental Garden of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn. In the spring of 2004 and 2005, the plantation was fertilized five times with a solution of urea phosphate in two doses: 4.5 kg N + 5 kg P + 10 kg K + 3.4 kg S ha-1 (I NPKS) and 9 kg N + 10 kg P + 20 kg K + 6.8 kg S ha-1 (II NPKS). The control plot was left without fertilization. The studies revealed important cultivar-related diversity of the content of mineral components. A higher content N, P and K in dry matter was obtained after applying higher doses of fertilizers.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ zróżnicowanego nawożenia N, P, K, S na zawartość makroskładników w owocach żurawiny wielkoowocowej
żurawina, owoce, fosforan mocznika, hortisul, zawartość N, Ca, Mg
W pracy przedstawiono 2-letnie wyniki badań nawożenia NPKS w formie fosforanu mocznika i hortisulu na zawartość makroskładników w owocach żurawiny wielkoowocowej. Doświadczenie prowadzono w Ogrodzie Doświadczalnym UWM w Olsztynie na czterech odmianach żurawiny wielkoowocowej: ‘Stevens’, ‘Searles’, ‘Ben Lear’ i ‘Pilgrim’. Poletka doświadczalne wiosną 2004 i 2005 r. nawożono pięciokrotnie fosforanem mocznika i hortisulem w dwóch dawkach: 4,5 kg N + 5 kg P + 10 kg K + 3,4 kg S·ha-1 (I NPKS) i 9 kg N + 10 kg P + 20 kg K + 6,8 kgS·ha-1 (II NPKS). Na poletku kontrolnym nie zastosowano nawożenia. W przeprowadzonych badaniach zanotowano znaczne różnice odmianowe w zawartości składników mineralnych. Zwiększenie poziomu nawożenia wpłynęło na wzrost zawartości N, P, K w suchej masie owoców.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top