Effects of cultivar and mulching on the content of selected nutrients in tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) fruit
 
More details
Hide details
1
Department of Horticulture, University of Warmia and Mazury in Olsztyn ul. Prawocheńskiego 21, 10-975 Olsztyn
 
 
Acta Agroph. 2014, 21(3), 305-313
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A study investigating the mineral content of field-grown tomatoes was conducted in 2009-2010 in the Garden of the Agricultural Research and Experiment Station of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn. Tomatoes (Lycopersicon esculentum Mill.) are grown and consumed throughout the world. The increasing economic significance of tomato fruits is a consequence of their high biological value, specific taste and flavour as well as a wide range of uses and applications. Plastic mulch is used in the large-scale production of thermophilous vegetable crops. The benefits of mulching include an improvement in soil structure and plant nutrient utilisation. The experimental materials comprised three tomato cultivars, ‘Ikarus’, ‘Rumba’ and ‘Złoty Ożarowski’. Tomato plants were grown in bare soil and in soil mulched with black non-woven PP 50 fabric. Seedlings were grown in a greenhouse, in line with the generally observed standards for tomato cultivation. Analyses were performed to determine the effect of cultivar and mulching on the concentrations of selected minerals in tomato fruit. Among the studied tomato cultivars, the fruit of cv. ‘Rumba’ contained the largest amounts of total N and Fe. Mulching had no significant effect on the mineral content of tomato fruit. The fruit harvested from tomato plants grown in bare soil without mulch and in mulched plots were characterised by a normal Ca : Mg ratio and a desirable Ca : P ratio.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ odmiany oraz ściółkowania gleby na zawartość wybranych pierwiastków w owocach pomidora (Lycopersicon esculentum Mill.)
ściółka, skład chemiczny owoców, Ca, Mg, Cu, Fe
Badania dotyczące oceny składu mineralnegoowocówpomidora z uprawy roślin w polu przeprowadzono w latach 2009-2010 w Ogrodzie Zakładu Dydaktyczno-Doświad-czalnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Pomidor (Lycopersicon esculentum Mill.) jest rozpowszechniony w uprawie i konsumpcji w wielu krajach świata. Jego wzrastające znaczenie gospodarcze jest wynikiem zarówno dużej wartości biologicznej owoców, walorów smakowych, jak i szerokiej ich przydatności spożywczej. Ściółkowanie gleby należy do zabiegów pielęgnacyjnych stosowanych na dużą skalę w uprawie ciepłolubnych roślin warzywnych. Szczególnie jest polecane w uprawie warzyw, w rejonach o mniej korzystnych warunkach klimatycznych. Zabieg ten zapewnia utrzymanie dobrej struktury gleby oraz lepsze wykorzystanie składników pokarmowych przez rośliny. Celem badań było określenie wpływu wybranej odmiany pomidora i ściółkowania gleby w uprawie roślin na zawartość wybranych składników mineralnych w owocach pomidora. Materiał do badań stanowiły rośliny trzech odmian pomidora: ‘Ikarus’, ‘Rumba’ oraz ‘Złoty Ożarowski’, które uprawiano w gruncie bez okrywy oraz na glebie ściółkowanej czarną włókniną PP 50. Rozsadę pomidora przygotowano w szklarni według ogólnie przyjętych zasad dla tego gatunku. W materiale roślinnym oznaczono zawartość następujących makro- i mikroelementów – azotu (ogółem), fosforu, potasu, magnezu, wapnia oraz miedzi i żelaza. Spośród badanych odmian owoce odmiany ‘Rumba’ charakteryzowały się istotnie największą zasobnością w N-ogółem oraz Fe. Ściółkowanie gleby w uprawie roślin nie różnicowało istotnie zawartości składników mineralnych w owocach pomidora. Owoce ocenianych odmian pomidora uzyskane z uprawy roślin bezpośrednio w polu i z zastosowaniem ściółkowania gleby charakteryzowały się prawidłowym stosunkiem Ca do Mg oraz korzystną proporcją  Ca do P.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top