Influence of mineral fertilisation on the yield and macroelement content in sugar beet
 
More details
Hide details
1
Department of Environmental Chemistry, University of Warmia and Mazury Plac Łódzki 4, 10-727 Olsztyn, Poland
 
2
Faculty of Engineering and Management, Higher School of Ecology and Management in Warsaw, Olszewska 12, 00-792 Warszawa, Poland
 
 
Publication date: 2017-06-29
 
 
Acta Agroph. 2017, 24(2), 221-237
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this study was to assess the influence of mineral NPK, Mg and micronutrient fertilisation on the content of macroelements and root yield of a sugar beet cultivar called Khazar. The effects of three fertilisation levels were assessed. Additionally, the highest NPK dose was analysed in treatments with NPK + Mg and micronutrients (B, Cu, Zn, Mn). The increasing level of NPK fertilisation as well as the nutrition with magnesium and micronutrients caused an increase in root yield. The highest yield of roots was achieved by beet plants fertilised with the high NPK dose combined with magnesium, boron, copper and zinc. It was demonstrated that roots fertilised with the 3NPK dose and magnesium tended to accumulate more N-total. At the same time, the applied micronutrients contributed to a decline in the N-total content of dry matter in roots. The analysed fertilisation with NPK and micronutrients did not affect the content of phosphorus, potassium and calcium in either of the two beet organs. In general, beet leaves were characterised by higher concentrations of nutrients than roots. 
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Oddziaływanie nawożenia mineralnego na plonowanie i zawartość makroskładników w buraku cukrowym
burak cukrowy, NPK, Mg, mikroelementy, Plon, zawartość makroskładników
Przedmiotem badań było określenie wpływu nawożenia mineralnego NPK, Mg i mikroelementów na plonowanie buraka cukrowego oraz na zawartość w obu organach tej rośliny tj. w korzeniach i liściach – makroskładników. Do badań wybrano odmianę Khazar. Oceniono efekty trzech poziomów nawożenia NPK. Dodatkowo na tle najwyższej dawki NPK zastosowano magnez oraz mikroelementy – B, Cu, Zn i Mn. Wzrastające nawożenie NPK, jak też nawożenie magnezem i mikroelementami powodowało przyrost plonu korzeni. Najwyższy ich plon otrzymano w obiekcie nawożonym wysoką dawką NPK wraz z magnezem, borem, miedzią i cynkiem. Wykazano tendencję do większej akumulacji N-ogólnego w korzeniach nawożonych dawką 3NPK oraz magnezem. Mikroelementy przyczyniły się do obniżenia zawartości azotu ogólnego w suchej masie korzeni. Rozpatrywane nawożenie NPK i mikroskładnikami nie wpłynęło na zawartość fosforu, potasu i wapnia w obu organach buraka. Ogólnie liście charakteryzowały się większymi zawartościami składników pokarmowych niż korzenie.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top