Effect of brine constituents on the content and properties of water in the porcine musculus longissimus dorsi
 
More details
Hide details
1
Institute of Meat Technology, The August Cieszkowski Agricultural University ul. Wojska Polskiego 31. 60-624 Poznań
 
2
Department of Physics, The August Cieszkowski Agricultural University ul. Wojska Polskiego 31. 60-624 Poznań
 
 
Acta Agroph. 2007, 9(1), 49-60
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The capacity to bind water exerts a crucial influence on the quality of cured products manufactured from whole muscles and subjected to thermal treatment. The experimental material comprised the lumbar and thoracic parts of the longissimus dorsi (musculus longissimus lumborum et musculus longissimus thoracis) muscle of pigs. The aim of the performed experiments was to analyse the impact of different composition of brines which contained a specific quantity of salts of inorganic acids on the value of active acidity, water activity, water holding capacity and the way of water binding. It was found that both parts of raw longissimus dorsi muscle differed with regard to the pH value, water activity and molecular dynamics of bound water. The water holding capacity as well as the mutual relationships between the quantities of free and bound waters were identical. The type of the applied brine exerted some influence on the level of water holding capacity. The relative amount of free water in relation to bound water analysed on the basis of relaxation measurements was the highest when the mixture of sodium chloride and sodium triphosphate was applied. The mixture of chloride and sodium diphosphate reduced the relative content of free water in relation to bound water in comparison with the application of brine which contained only NaCl and increased it in comparison with the application of diphosphate. The presence of sodium chloride increased water activity, while the presence of phosphates decreased this parameter. The lumbar part of the examined muscle showed higher water activity. The application of the salt mixture did not change the value of water activity in comparison with NaCl alone for the lumbar part but increased water activity for the thoracic part of the muscle.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ składników solanki na zawartość i właściwości wody w mięśniu najdłuższym grzbietu świń
aktywność wody, wodochłonność, relaksacja NMR
Zdolność wiązania wody ma decydujący wpływ na jakość wyrobu peklowanego, wyprodukowanego z całych mięśni i poddanego obróbce cieplnej. Materiał doświadczalny stanowiły: część lędźwiowa i piersiowa mięśnia najdłuższego grzbietu świń. Analizowano wpływ solanek o zróżnicowanym składzie, które zawierały określoną ilość soli kwasów nieorganicznych na wartość kwasowości czynnej, aktywności wody, wodochłonność oraz sposób wiązania wody. Stwierdzono, że obie części surowego najdłuższego mięśnia grzbietu różnią się kwasowością, aktywnością wody i dynamiką molekularną wody związanej. Wodochłonność i wzajemne relacje między ilością wody wolnej i wody związanej są takie same. Rodzaj zastosowanej solanki ma wpływ na wartość wodochłonności. Względna ilość wody wolnej w stosunku do wody związanej analizowana na podstawie pomiarów relaksacyjnych jest największa przy zastosowaniu mieszaniny chlorku sodu i trójpolifosforanu. Mieszanina chlorku sodu i pirofosforanu obniża względną zawartość wody wolnej w stosunku do wody związanej w porównaniu do zastosowania solanki zawierającej tylko NaCl i podwyższa w porównaniu do zastosowania pirofosforanu. Obecność chlorku sodu powoduje wzrost aktywności wody a fosforanów obniża ten parametr. Część lędźwiowa mięśnia wykazuje wyższą aktywność wody. Zastosowanie mieszaniny soli nie zmienia wartości aktywności wody w porównaniu do samego NaCl dla części lędźwiowej ale podwyższa aktywność wody dla części piersiowej.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top