Influence of moisture content on mechanical properties of rye kernels
 
More details
Hide details
1
Department of Machine Operation in Food Industry, Agricultural University, ul. Doświadczalna 44, 20-280 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2007, 9(1), 39-48
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The results of investigation of mechanical properties of rye kernels (cv. Fernando and Ursus) of different moisture content (from 10 to 20%) are presented. The uniaxial compression test and shear test were used for determining single kernel properties. For both cultivars, as the kernel moisture increased from 10 to 14% the kernel deformation up to the rapture point increased, too. When the kernel moisture was 16% and higher, the rapture point during compression test was not observed. For both cultivars, increase of moisture content from 10 to 16% caused increase of specific work of kernel deformation up to the end of compression (average from 5.8 to 8.0 J g-1). When kernel moisture was 18 and 20%, a decrease of this work was observed (average up to 7.2 J g-1). The shearing force of single kernels decreased as the moisture increased, and similar levels of values for both cultivars were obtained (average from 60.8 to 31.4 N). Increase of kernel water content caused decrease of shear strength, too (from 7.9 to 3.8 N mm2 for Ursus and from 7.6 to 3.6 N mm2 for Fernando).
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ wilgotności na właściwości mechaniczne ziarna żyta
żyto, Ziarno, zgniatanie, cięcie, wilgotność
W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości mechanicznych ziarna żyta odmian Fernando i Ursus o różnej wilgotności; od 10 do 20% (co 2%). Określono cechy mechaniczne pojedynczych ziarniaków na podstawie testu jednoosiowego ściskania oraz testu cięcia. Dla obu badanych odmian wzrost wilgotności w przedziale 10-14% powodował zwiększenie odkształcenia ziarna do progu wytrzymałości doraźnej. Przy wyższej wilgotności (16, 18 i 20%) nie zarejestrowano występowania na krzywej zgniatania progu wytrzymałości doraźnej. W odniesieniu do obu badanych odmian stwierdzono podobny wpływ wilgotności na pracę jednostkową zgniatania ziarna do progu zgniecenia. W przedziale wilgotności 10-16% wzrost zawartości wody w ziarniakach powodował zwiększenie tej pracy (średnio od 5,8 do 8,0 J×g-1). Natomiast dla ziarna o wyższej wilgotności (18 i 20%) zaobserwowano spadek tego parametru (średnio do wartości 7,2 J×g-1). Wzrost wilgotności ziarna powodowa spadek siły cięcia ziarniaków oraz wytrzymałości na ścinanie. Parametry te kształtowały się na zbliżonym poziomie dla obu badanych odmian (odpowiednio od 60,8 do 31,4 N i od 7,8 do 3,7 N×mm-2).
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top