Impact of pressure on the behaviour of aromatic compounds during the microwave-vacuum drying process leafs of parsley
 
More details
Hide details
1
Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences ul. Chełmońskiego 37-41, 51-630 Wrocław
 
 
Acta Agroph. 2007, 9(1), 61-67
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this paper was to describe the influence of applied pressure during the process of microwave-vacuum drying on the behaviour of aromatic compounds in leafs of parsley. The SDE (Simultaneous Distillation and Extraction) method was used to acquire the extract. The testing of the extract acquired was performed using a gas chromatography. Four characteristic compounds were obtained during the examination and the degree of their degradation in the function of pressure was determined. It was proved that the microwave-vacuum method is characterised by lower degradation of particular compounds than during the convective process. Moreover, in two cases we observed a meaningful increase compared to the fresh material. During the work we did not observe any significant influence of the pressure range applied on the reaction of aromatic compounds in leafs of parsley.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ ciśnienia na zachowane związków aromatycznych w czasie suszenia mikrofalowo-próżniowego pietruszki naciowej
suszenie mikrofalowo-próżniowe, pietruszka naciowa, związki aromatyczne
Celem pracy było określenie wpływu zastosowanego ciśnienia w czasie suszenia mikrofalowo-próżniowego na zachowanie związków aromatycznych w pietruszce naciowej w odniesieniu do materiału świeżego i suszonego konwekcyjnie. Do pozyskania ekstraktu wykorzystano metodę SDE (Simultaneous Distillation and Extraction). Badania uzyskanego ekstraktu przeprowadzono przy użyto chromatografu gazowego. Wyróżniono cztery charakterystyczne związki i określono ich stopień degradacji w zależności od ciśnienia. Wykazano, że metoda mikrofalowo-próżniowa charakteryzuje się dużo mniejszą degradacją poszczególnych związków w odniesieniu do suszenia konwekcyjnego, a w przypadku dwóch z nich nastąpił znaczący wzrost w odniesieniu do materiału świeżego. W czasie badań nie stwierdzono istotnego wpływu zastosowanego zakresu ciśnień na zachowanie związków aromatycznych w pietruszce naciowej.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top