Effect of amount and distribution of precipitation during vegetation on growth, devel-opment and yielding of determinate and traditional faba bean varieties
 
More details
Hide details
1
Department of Forage Crop Production, Institute of Soil Science and Plant Cultivation – National Research Institute ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
 
 
Acta Agroph. 2009, 14(2), 413-425
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The experiments were conducted in the years 2001-2003 at the Agricultural Experimental Station in Grabów which belongs to the Institute of Soil Science and Plant Cultivation – National Research Institute in Puławy. Two varieties of faba bean: Nadwiślański – traditional and Tim – self-determinated variety were studied in this research. En experiment was established with split-block design (split-plot – split-block), at four replications, on good wheat complex soil. The amont and distribution of precipitations in particular years of the research had a big influence on the formation of morphological features of faba bean. Shortage of precipitations in spring-summer period negatively affected the increase of plants height and limited their leaf area. The analysis of the effect of weather course on seed yield of faba bean allow to find that faba bean yield was in the greatest degree dependent on the amount of precipitations in June, i.e. in the period of faba bean flowering. The decrease of seed yield in the years with unfavourable weather course for faba bean cultivation was caused by reduction of its structure features, and first of all by decrease of pods number per plant and number of sees per plant, because the mass of 1000 seeds did not change significantly. Faba bean traditional variety Nadwiślański appeared to be less sensitive to periodic water deficit in soil than the determinate Tim variety.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ ilości i rozkładu opadów w okresie wegetacji na wzrost, rozwój i plonowanie samokończących i tradycyjnych odmian bobiku
bobik, odmiana samokończąca, odmiana tradycyjna, potrzeby opadowe, przebieg pogody, rozwój roślin, plonowanie
Doświadczenie prowadzono w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Grabowie należącym do Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, w latach 2001-2003. W badaniach uwzględniono dwie odmiany bobiku: Nadwiślański – odmiana tradycyjna i Tim – odmiana samokończąca. Doświadczenie założono metodą równoważnych podbloków (split-plot – split-block), w czterech powtórzeniach na glebie kompleksu pszennego dobrego klasy IIIa. Ilość i rozkład opadów w poszczególnych latach badań miały duży wpływ na kształtowanie cech morfologicznych bobiku. Niedobór opadów w okresie wiosenno-letnim wpływał niekorzystnie na przyrost wysokości roślin oraz ograniczał ich powierzchnię liściową. Analizując wpływ przebiegu pogody na plon nasion bobiku można stwierdzić, że o wielkości plonu bobiku w największym stopniu decydowała ilość opadów w czerwcu, czyli w okresie kwitnienia bobiku. Zniżka plonu nasion w latach z niekorzystnym dla uprawy bobiku przebiegiem pogody spowodowana była redukcją wartości cech jego struktury, w tym przede wszystkim zmniejszeniem obsady strąków na roślinie i liczby nasion z rośliny, bowiem masa 1000 nasion nie zmieniała się istotnie. Bobik odmiany Nadwiślański okazał się mniej wrażliwy na okresowe niedobory wody w glebie niż odmiany Tim.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top