Contents of various heavy metals forms in sewage sludges and composts
 
More details
Hide details
1
Department of Agricultural Chemistry, Agricultural University, Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
 
 
Acta Agroph. 2006, 8(4), 825-838
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Determining total heavy metal content in sewage sludges and composts produced of waste substances does not allow for an assessment of the bioavailability of those elements. Therefore the investigations were conducted to determine the concentrations of mobile heavy metal forms in such materials. Total heavy metal content in the analysed sewage sludges and compost made of green wastes grade I does not exclude their agricultural use. Exceeding the permissible concentrations of lead and cadmium in the compost made of municipal wastes grade II and high content of glass and ceramics make biological utilization of this material impossible. Heavy metal concentrations in individual fractions extracted from the analysed sewage sludges and composts were highly diversified depending on the investigated metal and kind of analysed organic material. The obtained results show that heavy metals in the studied organic materials occur generally in the form of more hardly available compounds.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zawartość różnych form metali ciężkich w osadach ściekowych i kompostach
metale ciężkie, osady ściekowe, komposty
Określenie całkowitej zawartości metali ciężkich w osadach ściekowych i kompostach z substancji odpadowych nie pozwala na ocenę biologicznej przyswajalności tych pierwiastków. Dlatego celem podjętych badań było określenie zawartości mobilnych form metali ciężkich w tych materiałach. Ogólna zawartość metali ciężkich w badanych osadach ściekowych i kompoście z odpadów zielonych I nie wyklucza ich rolniczego wykorzystania. Przekroczenie dopuszczalnej zawartości ołowiu i kadmu w kompoście z odpadów komunalnych II oraz duża zawartość szkła i ceramiki uniemożliwia przyrodnicze wykorzystanie tego materiału. Zawartość badanych frakcji metali ciężkich w osadach ściekowych i kompostach wykazywała znaczne zróżnicowanie w zależności od badanego metalu i rodzaju analizowanego materiału organicznego. Uzyskane wyniki wskazują, że na ogół w badanych materiałach organicznych metale ciężkie występują w postaci związków trudniej dostępnych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top