RESEARCH PAPER
Attempt to balance lead content in agriculturally cultivated light soil fertilized with sew age sludge
 
More details
Hide details
1
Institute of Soil Science and Environmental Management, University of Agriculture, ul. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-03-08
 
 
Acta Agroph. 2002, (70), 325-331
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Presented studies concern a six year plot experiment established on podzolic soil developed from sand. Unfertilized and fertilized with manure soils have been used as a control object. Following plants have been grovn during the experiment: maize, winter rape, spring, barley, potatoes, cereals mixture and triticale. Total lead content in collected plant and soil samples have been determined. Sewage sludge used at a minimal dose to fertilize light soils introduced four limes as much lead as manure used at a some dose. Take out of this element with plants was increasing, but at as lower rate than dose o f sludge.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Próba bilansu ołowiu w użytkowanej rolniczo glebie lekkiej użyźnionej osadem ściekowym
osad ściekowy, rośliny, gleby lekkie, ołów, bilans
Przedstawione badania dotyczą sześcioletniego doświadczenia poletkowego, założonego na glebie bielicoziemnej wytworzonej z piasku słabogliniastego. W doświadczeniu tym stosowano do użyźnienia gleb zróżnicowane dawki osadu ściekowego. Obiekt kontrolny stanowiła gleba bez nawożenia i nawożona obornikiem. W okresie badań uprawiano następujące rośliny: kukurydzę, jęczmień jary, rzepak ozimy, ziemniaki, mieszankę zbożową i pszenżyto. W pobranym materiale roślinnym i glebowym oznaczono całkowitą zawartość ołowiu. Zastosowany do użyźnienia gleb lekkich osad ściekowy w najmniejszej dawce wprowadzał ponad czterokrotnie więcej ołowiu niż zastosowany w takiej samej ilości obornik. Wynoszenie tego pierwiastka z roślinami rosło, ale w mniejszym tempie niż wielkości dawki osadu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top