Biochemical activity of lessive soil under soybean cultivated with various systems
 
 
More details
Hide details
1
Department of Agricultural Microbiology, Agriculturral University, ul. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2006, 8(4), 815-824
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The studies were carried out on lessive soil (Ap level) under 8-year-old cultivation of 4 soybean monocultures (soybean, soybean + ploughed soybean straws, soybean + ploughed mustard, soybean + ploughed rye) as well as 2 rotations with 25% and 50% shares of soybean (potato – spring wheat – soybean – winter wheat, soybean – spring wheat – soybean – winter wheat). It was found that soil biochemical activity under the experimental combinations varied depending on soybean tillage system and type of biochemical test applied. Comparison of biochemical activities of soil under the crop rotations showed significantly higher levels of some parameters in the variant with 50% soybean share. Among the applied tests, only soil respiratory activity for all monocultures remained at significantly higher level than in the crop rotations. Nitrification intensity, dehydrogenase, protease and urease activities and, in some monocultures, also ammonification were significantly lower as compared to the combination with 50% soybean participation. Referring to the crop rotation with 25% soybean share, decrease of soil biochemical activity for monocultures was less pronounced, and even not observed in some tests.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Aktywność biochemiczna gleby płowej pod soją uprawianą w różnych systemach
gleba płowa, monokultury soi, płodozmiany z udziałem soi, aktywność biochemiczna gleby
Badaniami objęto glebę płową (poziom Ap) pod 8-letnią uprawą soi w 4 monokulturach (soja; soja + przyorana słoma soi; soja + przyorana gorczyca; soja + przyorane żyto) oraz w dwu płodozmianach z 25 i 50% udziałem soi (ziemniak – pszenica jara – soja – pszenica ozima; soja – pszenica jara – soja – pszenica ozima). Wykazano, że aktywność biochemiczna gleby badanych kombinacji doświadczalnych kształtowała się różnie w zależności od systemu uprawy soi oraz rodzaju testu biochemicznego. Porównując aktywność biochemiczną gleby płodozmianów wykazano istotnie wyższy poziom niektórych testów w płodozmianie z 50% udziałem soi. Spośród badanych testów jedynie aktywność oddechowa gleby wszystkich monokultur utrzymywała się na istotnie wyższym poziomie niż w płodozmianach. Natomiast nasilenie nitryfikacji, aktywność dehydrogenaz, proteazy, ureazy, a w niektórych monokulturach również amonifikacja były istotnie niższe w porównaniu z płodozmianem z 50% udziałem soi. W odniesieniu do płodozmianu z 25% udziałem soi osłabienie aktywności biochemicznej gleby monokultur wystąpiło słabiej, a w przypadku niektórych testów nie zostało stwierdzone.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top