Content of Pb, Cu and Zn in light soils of Roztocze National Park (RPN)
 
More details
Hide details
1
Institute of Agricultural Sciences in Zamość, University of Agriculture of Lublin, ul. Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość
 
 
Acta Agroph. 2005, 6(1), 175-182
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this study was to determine the content of Pb, Zn, and Cu in the soils of Roztocze National Park. Both forest soils and arable soils were examined. The soils were classified as rusty soils and they consisted of loose sands and slightly-loamy sands. The study showed that lead and zinc were more cumulated in the Ap horizons than in the C horizons of the soils. The amount of lead and zinc in the investigated soils was at the level which allowed the soils to be classified as not contaminated. Concentration of lead was higher in the forest soils, and concentration of zinc was higher in the arable soils of Roztocze National Park. No apparent cumulation of copper was found in the Ap horizon. Moreover, the content of copper was evenly spread over the profiles of the soils examined, and did not depend on how the soils were used.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zawartośći Pb, Cu i Zn w glebach lekkich Roztoczańskiego Parku Narodowego (RPN)
metale ciężkie, gleby lekkie, Roztoczański Park Narodowy
Celem badań było określenie zawartości ogólnej Pb, Zn i Cu w glebach RPN. Badania przeprowadzono na glebach leśnych i ornych. Gleby zaliczone zostały do typu gleb rdzawych. Były to utwory o składzie piasków luźnych i słabogliniastych. Przeprowadzone badania wykazały, że ołów oraz cynk kumulowały się w poziomach Ap badanych gleb w stosunku do poziomu C, w ilościach odpowiadających glebom nie zanieczyszczonym. Koncentracja ołowiu była wyższa w glebach leśnych, natomiast cynku w glebach ornych RPN. Nie stwierdzono natomiast wyraźnej kumulacji miedzi w poziomie Ap, a jej rozmieszczenie w profilach badanych gleb leśnych było prawie równomierne i niezależne od kierunku użytkowania gleb RPN.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top