Evaluation of evapotranspiration of areas located within the zone of direct impact of small water reservoirs in agricultural landscape
 
More details
Hide details
1
Department of Agrometeorology, University of Agriculture, ul. Piątkowska 94b, 61-691 Poznań
 
 
Acta Agroph. 2005, 6(1), 161-174
 
KEYWORDS
ABSTRACT
An attempt of ETR estimation of ponds and surrounding areas is presented in this paper. Estimated calculation was carried out for circular reservoirs with surface areas equal to 100, 1000, 10000 and 100000 m2. It was assumed that an impact of ponds on these areas was manifested in a 100 m width zone in the form of ground water level fluctuation, soil humidity as well as quantity of evapotranspiration. Evaporation from a water surface was calculated with the Iwanow equation. Evapotranspiration of adjoining areas was estimated by the Heat Balance Model (MBC) developed at the Department of Agrometeorology of Agricultural University in Poznań. Taking into account a complex of pond-adjoining areas within 100 m from the shore of the pond under consideration, it turned out that the larger the area of such a complex, the larger percentage share of evaporation from the pond surface in relation to the total evapotranspiration of the whole complex. The value of ETR of analyzed surfaces depends mainly on the value of water vapour deficits. Thus, the bigger the water vapour deficit and the larger the area of evaporation surfaces, then the larger the value of ETR of surfaces with large area in relation to the ETR of surfaces with small area. What is more, the larger the area of ponds (as well as the whole evaporation surfaces), then the ETR of analyzed surfaces is closer to the value of pond evaporation.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Oszacowanie ewapotranspiracji terenów znajdujących się w strefie bezpośredniego oddziaływania małych zbiorników wodnych krajobrazu rolniczego
ewapotranspiracja, ewaporacja, zbiornik wodny
W pracy podjęto próbę oszacowania parowania z powierzchni zbiorników wodnych o różnej wielkości oraz ewapotranspiracji rzeczywistej z terenów bezpośrednio do nich przyległych. Szacunkowe obliczenia wykonano dla zbiorników o kształcie okrągłym i o powierzchni 100, 1000, 10000 i 100000 m2. Przyjęto, że tereny tworzące strefę bezpośredniego oddziaływania zbiornika na poziom wód gruntowych, uwilgotnienie gleb, a zarazem na wielkość ewapotranspiracji rzeczywistej znajdują się w odległości 100 m od brzegów zbiornika. Parowanie z wolnej powierzchni wodnej wyznaczono ze wzoru Iwanowa. Ewapotranspirację rzeczywistą (ETR) z terenów otaczających zbiornik wyliczono korzystając z Modelu Bilansu Cieplnego (MBC), który opracowano w Katedrze Agrometeorologii Akademii Rolniczej w Poznaniu. Rozpatrując kompleks zbiornik wodny-tereny do niego przyległe o łącznym zasięgu 100 m od brzegów zbiornika, okazuje się, że im większa powierzchnia całkowita takiego układu tym większy jest udział parowania ze zbiornika w stosunku do parowania całkowitego. ETR analizowanych powierzchni jest ściśle uzależnione od przebiegu średnich miesięcznych wartości niedosytu. Im większy niedosyt i większa powierzchnia ewaporacyjna, tym większa wartość ETR powierzchni o większych rozmiarach w stosunku do powierzchni o rozmiarach mniejszych. Co więcej, im większe rozmiary zbiorników wodnych (a zarazem całej powierzchni ewaporacyjnej), tym bardziej ETR analizowanych powierzchni zbliża się do parowania samego zbiornika wodnego.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top