Chlorophyll content and fotosynthetic activity of medium-late potato cultivars in central-east Poland field conditions
 
More details
Hide details
1
Department of Plant Physiology, University of Agriculture, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
 
2
Department of Plant Production, University of Agriculture, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2005, 6(1), 183-195
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Analysis of potato leaves photosynthetic activity changes was based on a field experiment carried out in 1998-2000 on a good rye complex soil in Central-Eastern Poland. The experiment was performed by means of randomized blocks in three replications. 11 potato cultivars from medium-late group (Ania, Anielka, Arkadia, Fregata, Grot, Klepa, Omulew, Rybitwa, Rywal, Salto, and Vistula) were the study objects. Chlorophyll a and b content in fresh leaves mass and fluorescence parameters: maximum efficiency of PS II photo system in the dark (FV/Fm), PS II efficiency in the light (F’V/F’m), current electron number in PS II under conditions of accom-modation to light (ΦPSII), coefficient of photochemical (Qp) and non-photochemical (Qn) fluores-cence quenching, were measured. It was affirmed that there is a possibility to use some of chosen chlorophyll fluorescence parameters in estimative drought stress tolerance level of different potato cultivars and families. Genetic features of measured cultivars became different mostly due to photosynthetic potato efficiency parameters.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zawartość chlorofilu i aktywność fotosyntetyczna średnio późnych odmian ziemniaka w warunkach pola
ziemniak, odmiany, aktywność fotosyntetyczna, fluorescencja chlorofilu
Analizę zmian aktywności fotosyntetycznej liści ziemniaka oparto na wynikach ścisłego doświadczenia polowego przeprowadzonego w latach 1998-2000 na glebie kompleksu żytniego dobrego w środkowo-wschodniej części Polski. Eksperyment wykonano metodą bloków zrandomizowanych w 3 powtórzeniach. Badano 11 odmian ziemniaka z grupy średnio późnych (Ania, Anielka, Arkadia, Fregata, Grot, Klepa, Omulew, Rybitwa, Rywal, Salto, Vistula). Określano zawartość chlorofilu a i b w świeżej masie liści oraz parametry fluorescencji: maksymalną sprawność fotosystemu PS II w ciemności (FV/Fm); wydajność PS II na świetle (FV’/Fm’); aktualną ilość elektronów w PS II w warunkach przystosowania do światła  ФPSII; współczynnik foto-chemicznego (Qp) i niefotochemicznego (Qn) wygaszania fluorescencji. Stwierdzono, iż istnieje możliwość wykorzystania wybranych parametrów fluorescencji chlorofilu do szacowania stopnia tolerancji na stres suszy różnych odmian i rodów ziemniaka. Cechy genetyczne badanych odmian różnicowały w największym stopniu wskaźniki wydajności fotosyntetycznej ziemniaka.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top