Changes in the content of soluble forms of iron, manganese and humus compounds in composted and vermicomposted sewage sludge
 
More details
Hide details
1
Department of Agricultural Chemistry, University of Agriculture, Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
 
 
Acta Agroph. 2004, 4(3), 677-686
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Addition of various components to composting caused a dilution of iron and man-ganese content. As a result of vermicomposting, total iron concentration increased. The proportion of this element extracted with water and CaCl2 in total iron content was small, both in composts and vermicomposts. Composting caused a decrease in the content of manganese extracted with water and CaCl2 (in comparison with untreated sludge), whereas vermicomposting increased this content. Analysis of fractional composition of humus compounds in the studied materials revealed successively diminishing humic acid fraction (as sludge processing proceeded) and a growth in fulvic acid fraction. Proportion of non-hydrolyzing carbon in the total carbon content did not exceed 80% (and 68% in farmyard manure).
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zmiany zawartości rozpuszczalnych form żelaza i manganu oraz związków próchnicznych w osadzie ściekowym kompostowanym i wermikompostowanym
osad ściekowy, kompost, wermikompost, żelazo, mangan, związki próchniczne
Dodatek rożnych komponentów do kompostowania spowodował rozcieńczenie zawartości żelaza i manganu. W wyniku wermikompostowania nastąpiło zwiększenie koncentracji żelaza ogólnego, udział tego pierwiastka ekstrahowanego wodą i CaCl2 w zawartości ogólnej był niewielki, zarówno w kompostach i wermikompostach. Proces kompostowania spowodował obniżenie zawartości manganu ekstrahowanego wodą i CaCl2 (w stosunku do osadu nieprzetworzonego), a wermikompostowanie tą zawartość zwiększyło. Analiza składu frakcyjnego związków próchnicznych badanych materiałów wykazała sukcesywne (w miarę postępującego procesu przetwarzania osadu) obniżanie się frakcji kwasów huminowych, a zwiększenie frakcji kwasów fulwowych. Udział węgla niehydroli-zującego w zawartości ogólnej przekraczał 80% (w oborniku 68%).
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top