Changes of redox properties in slightly eroded loess soil
 
More details
Hide details
1
Institute of Environmental Protection Engineering, Technical University of Lublin ul. Nadbystrzycka 40, 20-618 Lublin
 
2
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4,20-290 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2004, 4(3), 669-676
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper presents results of changes of redox potential in loess soils along a slightly eroded slope situated in Motycz (Ciemięga river catchment near Lublin) in model condi-tions at full water saturation of soil at various temperatures (5, 10 and 20ºC).
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zmiany właściwości oksydoredukcyjnych w słabo erodowanej glebie lessowej
stosunki oksydoredukcyjne, gleby lessowe
Praca zawiera wyniki dotyczące zmian potencjału redoks w glebach les-sowych wzdłuż słabo erodowanego zbocza usytuowanego w motyczu (zlewnia rzeki ciemięgi w pobliżu lublina) uzyskane w warunkach modelowych przy pełnym nasyceniu gleby wodą i w różnych temperaturach (5, 10 i 20oC).
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top