RESEARCH PAPER
The influence of composts made from municipal sew age sludge on soil chemical properties
,
 
,
 
 
 
 
More details
Hide details
1
Faculty o f Shaping of Environment and Agriculture, Department of Agricultural Chemistry, Academy of Agriculture, ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin, Poland
 
 
Publication date: 2021-03-04
 
 
Acta Agroph. 2002, (70), 225-234
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In a field experiment, the influence of composts made from municipal sewage enriched with different components on chemical properties of a soil of granulometric composition of a very-fine loamy sand was investigated. Seven composts of the following composition expressed in dry matter were used, i. e., compost from sewage sludge (100%), compost from sewage sludge (70%) and municipal green wastes (30%), compost from sewage sludge (70%) and straw (30%), compost from sewage sludge (70%), municipal green wastes (15%) and straw (15%), compost from sewage sludge (70%), municipal green wastes (20%) and mineral coal ash (10%), compost from sewage sludge (70%), municipal green wastes (10%), straw (10%), and mineral coal ash (10%). After 7-month decomposition, the composts were incorporated into the soil and then spring rape was sown. Following the harvest of the test plant, soil samples were collected and their chemical properties determined. The composts made from the municipal sewage sludge increased the contents of organic carbon and slightly nitrogen and total phosphorous in the soil. The concentrations of the other nutrients (K, Ca, Mg, S) and heavy metals (Cd, Cu, Mn, Ni, Pb, Zn) did not change markedly Following the application of the composts into the soil. The composts made from the municipal sewage sludge increased the contents of assimilable forms of P and Mg, and had no influence on the concentration of assimilable K in the soil.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ kompostów z komunalnego osadu ściekowego z dodatkiem różnych komponentów na zmiany właściwości chemicznych gleby
osad ściekowy, komposty, właściwości chemiczne gleby
W doświadczeniu polowym badano wpływ kompostów z komunalnego osadu ściekowego z dodatkiem różnych komponentów na właściwości chemiczne gleby o składzie granulometrycznym piasku gliniastego lekkiego pylastego. Do badań użyto 7 kompostów o następującym składzie rzeczowym w przeliczeniu na suchą masę: kompost z osadu ściekowego (100%); kompost z osadu ściekowego (70%) i odpadów zieleni miejskiej (30%); kompost z osadu ściekowego (70%) i słomy (30%); kompost z osadu ściekowego (70%); odpadów zieleni miejskiej (15%) i słomy (15%); kompost z osadu ściekowego (70%); odpadów zieleni miejskiej (20%) i popiołu z węgla kamiennego (10%); kompost z osadu ściekowego (70%); słomy (20%) i popiołu z węgla kamiennego (10%); kompost z osadu ściekowego (70%); odpadów zieleni miejskiej (10%); słomy (10%) i popiołu z węgla kamiennego (10%). Komposty po 7 miesiącach rozkładu wprowadzono do gleby, na której wysiano rzepak jary. Po sprzęcie rośliny testowej pobrano próbki gleby i poddano je analizie chemicznej. Uzyskane rezultaty wskazują, że komposty z komunalnego osadu ściekowego spowodowały wzrost zawartości węgla organicznego i nieznacznie azotu i fosforu ogólnego w glebie. Koncentracja pozostałych składników pokarmowych (K, Ca, Mg, S) oraz metali ciężkich (Cd, Cu, Mn, Ni, Pb i Zn) nie zmieniła się wyraźnie pod wpływem wprowadzonych do gleby kompostów. Komposty z komunalnego osadu ściekowego spowodowały wzrost zawartości form przyswajalnych P i Mg, a nie miały wpływu na koncentrację przyswajalnego K w glebie.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top