Time-spatial structure of atmospheric precipitation in the vegetation period of different earliness groups of potato in Poland
 
More details
Hide details
1
Department of Meteorology and Climatology, University of Agriculture, ul. Papieża Pawła VI nr 3, 71-469 Szczecin
 
 
Acta Agroph. 2004, 4(3), 687-697
 
KEYWORDS
ABSTRACT
On the basis of 10-day and monthly measurements of atmospheric precipitation carried out in 56 meteorological stations of the Institute of Meteorology and Water Management (IMGW) during the period from 1965 to 2002, the time and spatial distribution of precipitation during the vegetation of early, medium early and late varieties of potato was characterized and the probability of the occurrence of optimum precipitation in relation to the earliness group and the soil category was defined. Average totals of atmospheric precipitation were advantageous for potato cultivation in all the examined soils in the southern part of Poland except for the cultivation of late potato in a heavy soil for which the precipitation conditions were more advantageous in the central part of Poland. The average area of Poland with optimum precipitation in the period of vegetation of late potato covers 25%, i.e. almost three times as much as the area with optimum precipitation for the early potato. The lowest average area of Poland with the most beneficial precipitation as well as the lowest probability of occurrence of the years with optimum precipitation in the period of vegetation were observed in a light soil. The optimum precipitation occurring during the period of potato vegetation in all the examined soils was observed most often (because the probability amounted to 20-30%) in the south of Poland except for the late potato in a heavy soil.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Czasowo-przestrzenna struktura opadów atmosferycznych w okresie wegetacji różnych grup wczesności ziemniaka w Polsce
ziemniak, grupa wczesności, opady optymalne, Polska
Na podstawie dekadowych i miesięcznych pomiarów opadów atmosferycznych, pochodzących z 56 stacji meteorologicznych IMGW (w latach 1965-2002) scharakteryzowano czasowy i przestrzenny rozkład opadów w okresie wegetacji wczesnych, średnio wczesnych i późnych odmian ziemniaka oraz określono prawdopodobieństwo występowania opadów optymalnych w Polsce w zależności od grupy wczesności i rodzaju gleby. Przeciętne sumy opadów atmosferycznych występujące na obszarze kraju były korzystne dla uprawy ziemniaka na wszystkich rozpatrywanych glebach w południowej części Polski, z wyjątkiem uprawy ziemniaka późnego na glebie ciężkiej, dla której korzystniejsze warunki opadowe były w środkowej części kraju. Średnia powierzchnia kraju z opadami optymalnymi w okresie wegetacji ziemniaka późnego zajmowała 25%, prawie trzykrotnie więcej niż powierzchnia z opadami optymalnymi dla ziemniaka wczesnego. Najmniejszą średnią powierzchnię kraju z najkorzystniejszymi opadami, jak i najmniejsze prawdopodobieństwo lat z opadami optymalnymi w okresie wegetacji ziemniaka notowano na glebie lekkiej. Opady optymalne w okresie wegetacji ziemniaka występujące na obszarach ze wszystkimi rozpatrywanymi glebami najczęściej, bo z prawdo-podobieństwem 20-30%, zdarzały się na południu Polski, z wyjątkiem ziemniaka późnego na glebie ciężkiej.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top