RESEARCH PAPER
Biostimulators as a factor affecting the yield of edible potato
 
More details
Hide details
1
Katedra Nauk Technicznych, Zakład Rolnictwa, Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej im Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Final revision date: 2018-09-11
 
 
Acceptance date: 2018-09-13
 
 
Publication date: 2018-09-21
 
 
Corresponding author
Iwona Teresa Mystkowska   

Katedra Nauk Technicznych, Zakład Rolnictwa, Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej im Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Polska
 
 
Acta Agroph. 2018, 25(3), 307-315
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The aim of the study was to determine the effect of biostimulators on the yield of three edible potato varieties. The field experiment was carried out in a split-plot design with three replicates. The examined factors were: I – three varieties of edible potato: Honorata, Jelly, Tajfun, and II – five ways of using biostimulators: control (without biostimulators), Kelpak SL® biostimulator, Titanit®, GreenOk®, BrunatneBio Złoto®. The biostimulators used in the experiment caused an increase of yields (on average by 1,6 t ha–1) in comparison to the control plot. With unfavourable weather conditions, unfavourable for the yielding of potatoes, after the application of the biostimulators a higher yield was obtained, by 1.2 t ha–1, than in favourable weather conditions. The biostimulator BrunatneBio Złoto caused a significant increase in the yield and had an effect on the structure of potato tuber yield in comparison to the control treatment. The varieties grown differed in terms of the level of yields. Variety Jelly produced the highest yield (an average of 51.05 t ha–1) and was characterised by a higher share of large tubers in the total yield of tubers than varieties Tajfun and Honorata. The highest yields and percentage share of large bulbs were obtained in weather conditions of 2017, and in other years yields were lower, on average by 1.1-1.2 t ha–1.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Biostymulatory jako czynnik wpływający na plon ziemniaka jadalnego
odmiany, ziemniak, biostymulatory, plon bulw
Celem badań było określenie wpływu stosowanych biostymulatorów na plon trzech odmian ziemniaka jadalnego. Doświadczenie polowe przeprowadzono w układzie split-plot w trzech powtórzeniach. Badanymi czynnikami były: I – trzy odmiany ziemniaka jadalnego: Honorata, Jelly, Tajfun, II – pięć rodzajów stosowania biostymulatorów: obiekt kontrolny (bez stosowania biostymulatorów), biostymulator Kelpak SL®, Titanit®, GreenOk®, BrunatneBio Złoto®. Zastosowane w doświadczeniu biostymulatory wpływały na zwiększenie plonu (średnio o 1,6 t·ha–1) w porównaniu do poletka kontrolnego. Przy niekorzystnym układzie warunków pogodowych, niesprzyjającym plonowaniu ziemniaków, po zastosowaniu biostymulatorów uzyskano wyższy plon o 1,2 t·ha–1 niż w warunkach korzystnych. Biostymulator BrunatneBio Złoto wpływał istotnie na zwiększenie i strukturę plonu bulw ziemniaka w porównaniu do obiektu kontrolnego. Uprawiane odmiany różniły się pod względem wielkości plonu. Najwyżej plonowała Jelly (średnio 51,05 t·ha–1) i charakteryzowała się większym udziałem w plonie ogólnym bulw dużych niż odmiany Tajfun i Honorata. Największe plony i procentowy udział bulw dużych uzyskano w warunkach pogodowych 2017 roku, a w pozostałych latach plony były średnio o 1,1-1,2 t·ha–1 mniejsze.
 
REFERENCES (37)
1.
Budzyński W., Dubis B., Jankowski A., 2008. Response of Winter oilseed rape to the biostimulator Asahi SL applied in spring. Monographs series: Biostimulators in modern agriculture, Field Crop. Wieś Jutra, 47-55.
 
2.
Czeczko R., Mikos-Bielak M., 2004. Effects of Asahi bio-stimulator application in the cultivation of different vegetable species. Annales UMCS E, Agricultura 59(3), 1073-1079.
 
3.
Dobrzański A., Anyszka Z., Elkner K., 2008. Reakcja marchwi na ekstrakty pochodzenia naturalnego z alg z rodzaju Sargassum – Algaminoplant i z leonardytu. Humiplant.
 
4.
J. Res. App. Agric Eng., 53(3), 53-58.
 
5.
Emitazi G., Nader A., Etemadifar Z., 2004. Effect of nitrogen fixing bacteria on growth of potato tubers. Adn. Food Sci., 26(2), 56-58.
 
6.
Erlichowski T., 2005. Wpływ zastosowania regulatorów rozwoju roślin na cechy jakościowe i plonowanie ziemniaka. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin. 45(2), 645-649.
 
7.
Erlichowski T., Pawińska M., 2003. Biologiczna ocena preparatu Kelpak w ziemniaku. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin, 43(2), 606-609.
 
8.
Gawęda D., 2008. Plonowanie ziemniaka w warunkach zróżnicowanej uprawy roli. Acta Agroph., 11(3), 623-632.
 
9.
Gugała M., Zarzecka K., Mystkowska I., 2010. Występowanie wad bulw ziemniaka w warunkach stosowania insektycydów nowej generacji. Biul. IHAR 257/258, 103-109.
 
10.
Gugała M., Zarzecka K., Sikorska A., 2013a. Ocena skuteczności działania herbicydów i ich wpływ na plon handlowy ziemniaka. Biul. IHAR, 270, 75-84.
 
11.
Harasimowicz-Herman G., Borowska M., 2006. Efekty działania biostymulatora Asahi SL w uprawie rzepaku ozimego w zależności od warunków pluwiotermicznych. Rośliny Oleiste, 27(1), 95-106.
 
12.
Kalbarczyk R., 2004. Czynniki agrometeorologiczne a plony ziemniaka w różnych rejonach Polski. Acta Agroph., 4(2), 339-350.
 
13.
Kołodziejczyk M., 2014. Effect of nitrogen fertilization and microbial preparations on potato yielding. Plant Soil Environ., 60(8), 379-386, doi:10.17221/7565-PSE.
 
14.
Kołodziejczyk M., Szmigiel A., Kiełbasa S., 2007. Plonowanie oraz skład chemiczny bulw ziemniaka w warunkach zróżnicowanego nawożenia. Fragm. Agron., 2(94), 142-150.
 
15.
Kozak M., 2009. Biostymulator, dobry wybór. Agrotechnika, 3, 61-62.
 
16.
Koziara W., Sulewska H., Panasiewicz K., 2006. Efekty stosowania stymulatorów odporności w wybranych roślinach rolniczych. J. Res. App. Agric Eng., 51(2), 82-87.
 
17.
Maciejewski T., Szukała J., Jarosz A., 2007. Wpływ biostymulatora Asahi SL i Atonik SL na cechy jakościowe bulw ziemniaków. J. Res. Appl. Agric. Eng., 52(3), 109-112.
 
18.
Matysiak K., Adamczewski K., 2005. Ocena działania regulatorów wzrostu w rzepaku ozimym. Prog. Plant Prot./ Post. Ochr. Roślin, 45(2), 898-902.
 
19.
Matysiak K., Adamczewski K., 2006. Wpływ bioregulatora Kelpak na plonowanie roślin uprawnych. Prog. Plant Prot./ Post. Ochr. Roślin, 46(2), 102-108.
 
20.
Matysiak K., Adamczewski K., 2010. Wpływ regulatora wzrostu i rozwoju roślin Moddus 250 EC, Kelpak SL, Algaminoplant, Humiplant i Yeald Plus na plonowanie i wielkość bulw ziemniaka. Ziemniak Polski, 1, 28-33.
 
21.
Matysiak K., Adamczewski K., Kaczmarek S., 2011. Wpływ biostymulatora Asahi SL na plonowanie i wybrane cechy ilościowe i jakościowe niektórych roślin rolniczych uprawianych w warunkach Wielkopolski. Prog. Plant Prot./ Post. Ochr. Roślin, 51(4), 1849-1857.
 
22.
Mikos-Bielak M., Czeczko R., 2002. Analiza możliwości zastosowania stymulatora wzrostu Atonik-Asahi w uprawie ziemniaka. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 489, 157-164.
 
23.
Nowacki W., 2006. Udział plonu handlowego w plonie ogólnym jadalnych odmian ziemniaka. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 511, 429-439.
 
24.
Pszczółkowski P., Sawicka B., 2018. The effect of application of biopreparations and fungicides on the yield and selected parameters of seed value of seed potatoes. Acta Agroph., 25(2), 239-255, doi:10.31545/aagr/93104.
 
25.
Sawicka B., 1989. Wpływ niektórych czynników siedliskowych i agrotechnicznych na kształtowanie się plonu ziemniaka. Rocz. Nauk. Rol. A, 108(2), 27-43.
 
26.
Sawicka B., Krochmal-Marczak B., 2009a. Efekty łącznego stosowania nawozów dolistnych i bioregulatorów wzrostu w uprawie nowych odmian ziemniaka. Annales UMCS, E-64(2), 29-38, doi:10.2478/v10081-009-0015-z.
 
27.
Sawicka B., Krochmal-Marczak B., 2009b. Wpływ stosowania nawozu dolistnego Insol 7 i bioregulatora Asahi SL na zdrowotność bulw kilku odmian ziemniaka. Annales UMCS, s. E: Agricultura, 64(2), 29-38.
 
28.
Sawicka B., Pszczółkowski P., 2004. Fenotypowa zmienność struktury plonu odmian ziemniaków w warunkach środkowo-wschodniej Polski. Biul. IHAR, 232, 53-66.
 
29.
Sekutowski T., Badowski M., 2010. Wpływ zachwaszczenia, warunków meteorologicznych i ochrony herbicydowej na plon i poszczególne frakcje bulw ziemniaka. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 50(3), 1390-1394.
 
30.
Skowera B., Kopcińska J., Kopeć B., 2014. Changes in thermal and precipitation conditions in Poland.
 
31.
in 1971-2010. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. SGGW, Land Reclam., 46(2), 153-162, doi:.10.2478/sggw-2014-0013.
 
32.
Słowiński A., 2004. Biostymulatory w nowoczesnej uprawie roślin. Nauka i Praktyka, 3(68), 25-26.
 
33.
Turska E., Wielogórska G., Rymuza K., 2009. Oddziaływanie wybranych czynników agrotechnicznych na jakość bulw ziemniaków. Fragm. Agron., 26 93), 156-161.
 
34.
Urbanowicz J., 2010: Reakcja odmian ziemniaka na stosowane herbicydy. Ziemniak Polski, 2, 31-34.
 
35.
Zarzecka K., Gugała M., 2006. Porównanie różnych sposobów odchwaszczania plantacji ziemniaka. Pam. Puł., 142, 607-615.
 
36.
Zarzecka K., Gugała M., Dołęga H., 2013. Regulacja stopnia zachwaszczenia ziemniaka z zastosowaniem herbicydów. Biul. IHAR, 267, 113-119.
 
37.
Zarzyńska K., Goliszewski W., 2006. Uprawa ziemniaka w systemie ekologicznym i integrowanym a jakość plonu bulw. Pam. Puł., 142, 617-626.
 
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top