Biological properties of light soils in the area of Roztocze National Park
 
More details
Hide details
1
Institute of Agricultural Sciences in Zamość, University of Agriculture of Lublin, ul. Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość
 
 
Acta Agroph. 2005, 5(3), 695-704
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The study, concerned with the biological properties of light soils, was carried out in the year 2000 in the area of the Roztocze National Park, its protective zone, and productive areas, on light soils that are in agricultural use (potatoe cropping). Soil samples were collected from the same places in May and September in order to examine changes in the number of soil microflora and activity of microflora. The highest biological activity was observed in light soils in the productive areas, lower biological activity was characteristic for the soils in the protective zone, and the lowest biological activity was found in the soils situated in the RPN. The number of micro-organisms and activity of the enzymes (dehydrogenase and catalase) were positively correlated with the contents of organic carbon. Activity of the enzymes was positively correlated with the number of fungi colonies, and bacteria and actinomycetes. The results of the analysis of biological properties of the soils reveal that there was little anthropopressure on the soil environment of the protected areas, which shows great ecological awareness of the local population.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Właściwości biologiczne gleb lekkich występujących w rejonie Roztoczańskiego Parku Narodowego
właściwości biologiczne, ochrona środowiska, gleby lekkie
Podjęte badania dotyczące właściwości biologicznych gleb lekkich przepro-wadzono w roku 2000, na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego (RPN), jego otuliny oraz na terenach produkcyjnych, na glebach lekkich użytkowanych rolniczo pod uprawami ziemniaka. Próby glebowe pobierano z tych samych miejsc w maju oraz wrześniu w celu prześledzenia dokonujących się zmian liczebności mikroflory glebowej oraz jej aktywności. Stwierdzono, że najwyższą aktywnością biologiczną charakteryzowały się gleby lekkie z terenów produkcyjnych, niższą gleby z otuliny parku, natomiast najniższą gleby z obszaru RPN. Liczebność mikroorganizmów i aktywność badanych enzymów tj. dehydrogenaz i katalaz była dodatnio skorelowana z zawartością substancji organicznej. Aktywność enzymatyczna była istotnie dodatnio skorelowana z liczebnością kolonii grzybów oraz bakterii i promieniowców. Przedstawione wyniki badań właściwości biologicznych świadczą o małej antropopresji na środowisko glebowe terenów chronionych, co świadczy o dużej świadomości społeczeństwa zamieszkującego te tereny.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top