Assessment of the content of heavy metals and catalase activity in soils located in protected zone of the Roztocze National Park
 
More details
Hide details
1
Faculty of Agricultural Sciences in Zamość, University of Life Sciences in Lublin ul. Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość
 
 
Acta Agroph. 2014, 21(3), 351–359
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the study was to assess the total content of heavy metals (Pb, Zn and Cu) and catalase activity in horizons of genetic profiles of light soils (rusty soils), located in the protected zone of the Roztocze National Park. The limit values of concentration of Pb, Zn and Cu in analysed soils were not exceeded in accordance with the Polish legal regulations. However, our results indicated the accumulation of those metals in the surface horizon (Ap) compared to the parent rock (C). Fresh soil samples had higher catalase activity than the dry soil samples. The enzyme activity was the highest in the Ap horizon and decreased with the depth in the soil profile. It was found that the total content of heavy metals in analysed soils was significantly correlated to the chemical properties (pH, the content of organic carbon, soil absorbing capacity) and the activity of catalase in fresh and air dry soil.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena zawartości metali ciężkich i aktywności katalazy w glebach otu-liny Roztoczańskiego Parku Narodowego
metale ciężkie, aktywność katalazy, gleby lekkie, otulina parku, Roztoczański Park Narodowy
Celem pracy była ocena zawartości całkowitej wybranych metali ciężkich (Pb, Zn i Cu) oraz aktywności katalazy w poziomach genetycznych profili gleb lekkich (gleb rdzawych) położonych na terenie otuliny Roztoczańskiego Parku Narodowego. Zgodnie z polskimi ustaleniami normatywnymi w glebach obszaru badań nie stwierdzono przekroczenia wartości dopuszczalnych stężeń Pb, Zn i Cu. Uzyskane wyniki badań świadczą jednak o akumulacji oznaczonych metali w poziomach wierzchnich (Ap) w odniesieniu do poziomów skał macierzystych (C). Próby gleby świeżej cechowały się większą aktywnością katalazy niż gleby wysuszonej. Aktywność tego enzymu była największa w poziomie Ap i malała wraz z głębokością w profilu glebowym. Stwierdzono, że zawartość całkowita metali ciężkich w analizowanych glebach była istotnie skorelowana z właściwościami chemicznymi (pH, zawartością węgla organicznego i pojemnością sorpcyjną) oraz aktywnością katalazy w glebie świeżej i wysuszonej.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125