Effect of method of fertilization, term of sowing and varieties on accumulation of mineral components by maize in initial stage of development
 
More details
Hide details
1
Department of Plant and Soil Cultivation, University of Agriculture, ul. 45/46 Mazowiecka; 60-623 Poznań
 
 
Acta Agroph. 2005, 5(3), 683-694
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The objective of the study was the determination of the reaction of maize varieties, expressed by their ability of mineral component uptake in the initial stage of development to the method of fertilization and term of sowing. Row fertilization increased the content of phosphorus and nitrogen as well as decreased the content of potassium and calcium in dry mass of above-ground parts of plants in the stage of 4-5 leaves, in comparison to broadcast fertilization. The medium late variety, Marignan, took up the most P, N, K, Mg, and Na. The uptake of all analyzed mineral components by maize increased with delay in the time of sowing from 12th April till 10th May. Row fertilization increased the uptake of P, N, K, Mg, and Na in comparison to broadcast fertilization.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ sposobu nawożenia, terminu siewu i odmian na gromadzenie składników mineralnych przez kukurydzę w początkowym okresie rozwoju
kukurydza, nawożenie startowe, terminy siewu, odmiany
Celem badań było określenie reakcji odmian, wyrażonej zdolnością pobierania składników mineralnych w początkowym okresie rozwoju, na sposób nawożenia i terminu siewu kukurydzy. Nawożenie rzędowe zwiększało zawartość fosforu i azotu oraz zmniejszało zawartość potasu i wapnia w suchej masie części nadziemnych roślin w fazie 4-5 liści, w porównaniu do nawożenia rzutowego. Odmianą pobierającą najwięcej P, N, K, Mg, Ca i Na była średnio późna odmiana Marignan. Pobieranie wszystkich analizowanych składników mineralnych przez kukurydzę wzrastało w miarę opóźniania terminu siewu. Nawożenie rzędowe zwiększało pobieranie P, N, K, Mg, Ca i Na, w porównaniu do nawożenia rzutowego.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top