Content of Pb, Cu and Zn in soils of protected zone in Roztocze National Park and adjacent production areas
 
More details
Hide details
1
Faculty of Agricultural Sciences in Zamość, Agricultural Academy in Lublin, ul. Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość
 
Acta Agroph. 2007, 10(1), 199–205
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the study was to determine the total content of Pb, Zn, and Cu in light soil profiles that belong to rusty soils in the protected zone of the Roztocze National Park and adjacent production areas. The investigated soils had natural content of Pb, Zn, and Cu. In spite of that, the results revealed accumulation of the analysed metals in surface levels (Ap) as compared to parent rock levels (C ). Higher concentration (%) of lead, zinc and copper in Ap levels was found in the soils in the production areas than in the soils in the protected zone. It was observed that the content of total forms of heavy metals in the analysed soils was significantly correlated with chemical properties, soil reaction, content of organic carbon, and soil absorbing capacity.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zawartośći Pb, Cu i Zn w glebach otuliny Roztoczańskiego Parku Narodowego i terenów produkcyjnych do niej przyległych
metale ciężkie, gleby lekkie, otulina parku, tereny produkcyjne, Roztoczański Park Narodowy
Celem pracy było określenie zawartości ogólnej Pb, Zn i Cu w profilach gleb lekkich należących do typu gleb rdzawych położonych na terenie otuliny Roztoczańskiego Parku Narodowego i terenów produkcyjnych do niej przyległych. Badane gleby charakteryzowały się naturalną zawartością Pb, Zn i Cu. Pomimo tego otrzymane wyniki badań świadczą o nagromadzeniu analizowanych metali w poziomach wierzchnich (Ap) w odniesieniu do poziomów skał macierzystych (C). Wyższą względną koncentracją (%) ołowiu, cynku i miedzi w poziomach Ap charakteryzowały się gleby terenów produkcyjnych w porównaniu do gleb terenów otuliny. Stwierdzono, iż zawartość ogólnych form metali ciężkich w analizowanych glebach była istotnie skorelowana z właściwościami chemicznymi, w tym odczynem, zawartością węgla organicznego i pojemnością sorpcyjną.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125