Evaluation of biological properties of soil under cultivation of amaranth (Amaranthus cruentus L.)
 
More details
Hide details
1
Faculty of Agricultural Sciences in Zamość, University of Life Sciences in Lublin, ul. Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość
 
 
Acta Agroph. 2008, 12(2), 527-534
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The study was carried out in the year 2007 on biological properties of the soil in which two varieties of amaranth (Amaranthus cruentus L.) - Rawa and Aztec - were cultivated. In order to observe the changes in the number of soil microflora and its enzymatic activity, soil samples were collected from the same spots late in spring (June) and in autumn (October). It was noticed that higher number of bacteria and Actinomycetes colonies, and activity of dehydrogenase and catalase, were found in the soil where Amaranthus cruentus L. Aztec was cultivated, as compared to Rawa. Soil environment where Amaranthus cruentus L. Rawa was cultivated had higher number of fungal colonies. No matter where the soil samples had been collected, higher biological activity was observed in the soil samples collected in autumn, as compared to the soil samples collected in spring. The statistical analysis that was carried out revealed that the number of microorganisms and activity of the investigated enzymes (dehydrogenase and catalase) were positively correlated with the contents of organic matter, sorptive capacity and reaction of the soils. Equally significant positive correlations were observed between enzymatic activity and number of fungi colonies, bacteria colonies, and Actinomycetes colonies.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena właściwości biologicznych gleby pod uprawą szarłatu (Amaranthus cruentus L.)
szarłat, właściwości biologiczne, liczebność mikroorganizmów, aktywność enzymatyczna
Podjęte badania dotyczące właściwości biologicznych gleby pod uprawą 2 odmian szarłatu (Amaranthus cruentus L.): Rawa i Aztek przeprowadzono w 2007 roku. W celu prześledzenia dokonujących się zmian liczebności mikroflory glebowej oraz jej aktywności enzymatycznej pobrano próby glebowe z tych samych miejsc późną wiosną (czerwiec) i jesienią (październik). Stwierdzono, iż wyższą liczebnością kolonii bakterii i promieniowców oraz aktywnością dehydrogenazy i katalazy cechowała się gleba pod uprawą szarłatu odmiany Aztek w porównaniu do odmiany Rawa. Środowisko glebowe pod uprawą szarłatu odmiany Rawa charakteryzowało się natomiast większą liczebnością kolonii grzybów. Niezależnie od miejsca pobrania materiału glebowego zaobserwowano, iż wyższą aktywnością biolo-giczną charakteryzowały się próby glebowe pobrane jesienią w porównaniu do pobranych wiosną. Przeprowadzona analiza statystyczna wykazała, iż liczebność mikroorganizmów i aktywność badanych enzymów tj. dehydrogenazy i katalazy były dodatnio skorelowane z zawartością substancji organicznej oraz z pojemnością sorpcyjną i odczynem. Równie istotne dodatnie zależności zanotowano pomiędzy aktywnością enzymatyczną a liczebnością kolonii grzybów oraz bakterii i promieniowców.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top