Analysis of water quality in fish pond in eroded basin of the Giełczew river
 
More details
Hide details
1
Department of Melioration and Agricultural Building, University of Agriculture, ul. Leszczyńskiego 7 20-069 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2005, 5(3), 705-710
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of study was to evaluate the influence of pond management on surface water quality. The evaluation was carried out on the basis of analysis of selected physicochemical parameters of waters supplied to the pond and exhausted to the ditch. A pond belonging to the Polish Angling Association, situated in Siedliszczki in the Lublin region, was subjected to studies. The object is situated on Płaskowyż Świdnicki that is an agricultural region with small wood percentage. The results of the study revealed that, in most cases, water quality after passing the pond was not worsened. Only values of two oxygen parameters (BOD5 and COD-Cr) increased. However, quite high values of some indices in water flowing into the pond are worth mentioning. Their high levels might be associated with agricultural activity in the Giełczew river basin supplying water to the ponds.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Analiza jakości wód w stawie rybnym w zlewni rzeki Giełczwi
jakość wód, stawy rybne
W pracy przedstawiono wyniki badań jakości wody dopływającej i odpły-wającej ze stawu wykorzystywanego do produkcji narybku. Zlewnia obiektu badawczego położona jest na Wyżynie Lubelskiej w dolinie rzeki Giełczew. Obszar zlewni charakteryzuje się dość intensywnym urzeźbieniem i jest silnie rozczłonkowany przez erozję. W wodzie oznaczono: odczyn, przewodność, zawiesinę ogólną, BZT5, ChZT, stężenie: tlenu rozpuszczonego, amoniaku, azotanów, azotynów, azotu ogólnego, fosforanów, siarczanów, chlorków i potasu. Analizy wyka-zały, że w wodach odpływających ze stawu średnie wartości badanych wskaźników w większości przypadków odpowiadały I klasie jakości wody. Wskaźnikami obniżającymi jakość wód były BZT5, ChZT, azotyny i fosforany. Stwierdzono wyższe wartości BZT5, ChZT oraz stężenia fosforanów na odpływie niż, w wodzie dopływającej do stawu. W przypadku pozostałych wskaźników ich wartości nie ulegały zmianom lub były mniejsze na odpływie.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top