Basic physical properties of seeds of lathyrus sativus (Lathyrus sativus L.)
 
More details
Hide details
1
Department of Working Machinery and Separation Processes, Faculty of Technical Sciences, University of Warmia and Mazury
 
2
Institute of Animal Reproduction and Food Research in Olsztyn, Division of Food Science ul. Tuwima 10, 10-747 Olsztyn
 
3
Institute of Plant Genetics in Poznań, Polish Academy of Science ul. Strzeszyńska 34, 60-479 Poznań
 
 
Acta Agroph. 2009, 14(1), 95-108
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper presents the results of geometric characteristics, seed weight, critical speed of propagation and angle of external friction of 32 varieties of Lathyrus sativus from different European countries. PDifferences in the values were determine for analysed varieties, and an attempt was made to capture the dependencies between them. The results and their statistical analysis showed significant differences between the average values of the different varieties of Lathyrus sativus seeds. The presence of numerous homogeneous groups shows the large random variation in origin of varieties, which were the source of the sample.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Podstawowe właściwości fizyczne nasion lędźwianu siewnego (Lathyrus sativus L.)
lędźwian siewny, nasiona, właściwości geometryczne, właściwości aerodynamiczne, tarcie
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań cech geometrycznych, masy nasion, prędkości krytycznej unoszenia nasion w pionowym strumieniu powietrza oraz kąta tarcia zewnętrznego 32 odmian i rodów lędźwianu siewnego pochodzących z różnych krajów europejskich. Określono różnice w wartościach analizowanych wyróżników dla poszczególnych odmian/rodów tych nasion, a także podjęto próbę uchwycenia zależności między nimi. Na podstawie przedstawionych wyników i ich statystycznej analizy stwierdzono, że między wartościami średnimi cech poszczególnych odmian/rodów nasion lędźwianu siewnego występują istotne różnice. Występowanie licznych grup jednorodnych świadczy o dużej zmienności losowej rejonizacji upraw, z których pochodziły próby.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top