Dynamika zawartości makroskładników w podłożu przy zlokalizowanym zastosowaniu nawozu wolnodziałającego osmocote plus w pojemnikowej uprawie papryki (Capsicum annuum L.)
 
 
 
More details
Hide details
1
Department of Horticultural Plant Nutrition, University of Life Sciences ul. Zgorzelecka 4, 60-198 Poznań
 
 
Acta Agroph. 2009, 14(1), 83-93
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Pot experiment was carried out with the growing of pepper (Capsicum annuum L.). Before vegetation, controlled release fertilizer Osmocote Plus (10-11-18) was placed on the bottom of the pot that was then filled with peat substrate. The nutritive components embodied in this type of fertilizer are slowly released during 5-6 months. The dynamics of the macroelement contents in the peat substrate was analysed as the effect of Osmocote Plus (10-11-18) fertilizer application. It was shown that the use of localized placement of Osmocote Plus (10-11-18) fertilizer does not sufficiently enrich the substrate with nitrogen (N-NH4 and N-NO3), phosphorus and potassium. The maximal content of these components in relation to the applied rates showed the following values: (N-NH4+N-NO3) – 15.5%; P – 8.0% and K – 15.1%. The values were revealed in the final period of growing (September-October). Optimal content of magnesium in the substrate which was maintained throughout the whole growing period was not only the result of the application of Osmocote Plus (10-11-18), but it was also caused by the presence of magnesium in the lime fertilizer used for the liming of peat and by the water used for irrigation. It was found that localized placement of fertilizer in the substrate caused not only some problems in maintaining optimal nutrient resource level in the substrate for plants, but it also created many methodological problems. It refers to the method of sampling substrate for analyses, to the release of components from the fertilizer granules during extraction, and to the interpretation of results. The problem of substrate analyses with the use of slow-release fertilizers requires further methodological studies.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Dynamics of macronutrient contents in the substrate with localized placement of controlled release fertilizer osmocote plus in the growing of pepper (Capsicum annuum L.)
papryka, nawozy wolnodziałające o kontrolowanym działaniu, Osmocote, nawożenie punktowe, nawożenie zlokalizowane, uwalnianie składników
W doświadczeniu z uprawą papryki (Capsicum annuum L. odm. ‘Delphin’) w podłożu torfowym zastosowano przedwegetacyjnie w sposób zlokalizowany (punktowo), na dnie wazonu, nawóz o spowolnionym działaniu Osmocote Plus 10-11-18 z którego składniki pokarmowe uwalniane są przez okres 5-6 miesięcy. Analizowano dynamikę zawartości makroelementów w podłożu torfowym, jako efekt stosowania nawozu. Wykazano, że przy zlokalizowanym stosowaniu nawozu Osmocote Plus 10-11-18 jest nie wystarczające wzbogacanie podłoża w azot (N-NH4 i N-NO3) fosfor i potas. Maksymalne oznaczone zawartość tych składników, w stosunku do zastosowanej dawki, wynosiły: 15,5% dla N-NH4+N-NO3, 8,0% dla P i 15,1% dla K i zaznaczyły się w końcowym okresie uprawy (wrzesień-październik). Optymalna zawartość magnezu w podłożu, utrzymująca się przez cały okres uprawy, była nie tylko wynikiem stosowania Osmocote Plus 10-11-18, ale również obecnością magnezu w nawozie wapniowym (kredzie) użytym do wapnowania torfu oraz wody stosowanej do podlewania. Stwierdzono, że zlokalizowane umieszczenie nawozu w podłożu stwarza nie tylko problemy z utrzymaniem optymalnej zasobności podłoża dla roślin, ale również wyłania wiele problemów metodycznych. Dotyczy to sposobu pobierania prób do analiz, uwalnianie się składników z granul nawozowych w czasie ekstrakcji oraz interpretacji wyników. Problem analiz podłoży z zastosowaniem nawozów o spowolnionym działaniu wymaga dalszych badań metodycznych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top