Changes of chemical properties of sandy soil under influence of blueberry irrigation
 
More details
Hide details
1
Department of Plant Production and Irrigation, Institute of Agricultural Engineering West-Pomerania University of Technology ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin
 
 
Acta Agroph. 2009, 14(1), 109-114
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Field experiments were conducted in 2000-2006 at the Agricultural Experimental Station Lipki on a field with high blueberry bush cultivated on sandy soil. The aim of the study was to determine the effect of 7-years irrigation of blueberry plantation on chemical properties of soil. Every year, after irrigation and harvesting, pH, C-organic, N-total, N-NH4, N-NO3, and available P, K, Ca and Mg were determined in 0-20 cm soil layer. On irrigated plots the soil acidity and content of potassium and nitrate nitrogen decreased, but the content of phosphorus and ratio of C/N did not change. However, the content of calcium, magnesium, total and ammonium nitrogen and organic carbon increased.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zmiany chemicznych właściwości gleby lekkiej w wyniku wieloletniego nawadniania borówki wysokiej
borówka wysoka, nawadnianie kroplowe, właściwości chemiczne gleby
Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2000-2006 w SD Lipki, na plantacji borówki wysokiej, założonej na glebie brunatnej kwaśnej, wytworzonej z piasku zwałowego naglinionego, kompleksu żytniego dobrego. Celem badań było określenie wpływu siedmioletniego nawadniania plantacji borówki wysokiej na skład chemiczny gleby. Każdego roku, po zbiorze plonu i zakończeniu nawadniania, w warstwie gleby 0-20 cm badano: odczyn gleby, zawartość C-organicznego, N-ogólnego, N-NH4, N-NO3 oraz przyswajalne formy P, K, Ca i Mg. Na obiektach nawadnianych zmniejszyło się zakwaszenie oraz zawartość w niej potasu i azotanów, nie uległa zmianie koncentracja fosforu a także stosunek węgla do azotu, wzrosła natomiast ilość wapnia, magnezu, azotu ogólnego i amonowego oraz węgla ogólnego.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top